Brexit-tilpasningsreserven

Her på siden finder du information om de projekter, som er støttet med midler fra Brexittilpasningsreserven.

  • Opdateret 25. januar 2024
Brexit Englands og EU's flag smeltet sammen

Foto: Colourbox

EU-Kommissionen har oprettet Brexittilpasningsreserven for at imødegå de negative konsekvenser, som Storbritanniens udtræden af EU har haft for medlemslandene.

Erhvervsstyrelsen er forvaltningsorgan for det danske bidrag fra reserven og skal udmønte ca. 775 mio. kr. til andre offentlige myndigheder, som iværksætter foranstaltninger for at imødegå de negative konsekvenser, som Brexit har haft for handel med varer og tjenesteydelser med Storbritannien.

Støttede projekter

Projektinformation

Tilsagnsmodtager: Erhvervsstyrelsen

Startdato: 16. marts 2022

Slutdato 31. december 2023

Støttebeløb: 172.900.000,00 kr.

Projektet iværksætter foranstaltninger til støtte for private og offentlige virksomheder, navnlig SMV'er, de selvstændige, lokalsamfund og organisationer, der påvirkes negativt af Brexit. Formålet med projektet er at afbøde de negative konsekvenser af Brexit for danske virksomheder, som har pådraget sig meromkostninger som en direkte konsekvens af Brexit. Meromkostninger kan bl.a. omfatte ekstra omkostninger til administration som følge af Brexit eller markedsundersøgelser med henblik på omstilling til andre markeder.

Projektets hovedaktiviteter omfatter afholdelse af dialogmøder med relevante erhvervsorganisationer for at blive klogere på hvilke meromkostninger, danske virksomheder har afholdt og fortsat afholder som følge af Brexit, udvikling af et vejledningsunivers på Virksomhedsguiden, som er målrettet de berørte virksomheder, samt afholdelse af to ansøgningsrunder, hvor de berørte virksomheder kan søge kompensation.

Projektet forventer at kompensere ca. 800 virksomheder for deres Brexitrelaterede meromkostninger med minimum 20.000 kr. og op til 250.000 kr. Kompensationen skal hjælpe virksomhederne med at opretholde deres niveau af økonomisk aktivitet, mens de omstiller sig de ændrede markedsvilkår efter Brexit.

Projektinformation

Tilsagnsmodtager: Erhvervsministeriet

Startdato: 1. juli 2022

Slutdato 31. december 2023

Støttebeløb: 30.000.000,00 kr.

Projektet iværksætter foranstaltninger til støtte for de økonomiske sektorer, der er mest negativt påvirket af Brexit. Formålet med projektet er at genoprette tabte markedsandele for de økonomiske sektorer, der er særligt ramt som følge af Brexit. Dette gøres ved brug af målrettede markedsføringsindsatser inden for miljø, fødevarer, sundhed, kreative erhverv og digitale løsninger.

Projektet vil udvikle og gennemføre en række længerevarende forløb, der understøtter bestræbelserne på at udvide markedsandelen på udvalgte markeder for danske virksomheder inden for de sektorer, som har mærket nedgang i eksporten til Storbritannien efter Brexit. Det indebærer bl.a. særlige internationaliseringsindsatser, fokuserede strategiske markedsføringsindsatser, digitale showrooms, online opfølgningsmøder med internationale aktører og kapacitetsopbyggende forløb.

Projektet forventer at støtte 520 virksomheder via målrettede markedsføringsindsatser. Projektet skal bidrage til øgede eksportmuligheder for virksomhederne med henblik på at udvide danske markedsandele på udvalgte markeder.

Projektinformation

Tilsagnsmodtager: Søfartsstyrelsen

Startdato: 1. januar 2022

Slutdato: 31. december 2023

Støttebeløb: 99.999.999,99 kr.

Projektet iværksætter foranstaltninger til støtte for de økonomiske sektorer, der er mest negativt påvirket af Brexit. Formålet med projektet er at kompensere virksomheder i den maritime sektor i Danmark, som har lidt et omsætningstab som følge af Brexit, hvilket har til formål at understøtte virksomhederne i deres omstilling til nye markeder.

Projektets hovedaktiviteter omfatter dialogmøder med maritime interessenter, forud for implementering af omstillingspuljen, samt information og vejledning til de berørte virksomheder, som kan ansøge om støtte, for bl.a. at sikre synlighed omkring puljen og lette ansøgningsprocessen. Herudover vil projektet afholde to ansøgningsrunder, hvor der uddeles tilskud til virksomheder i målgruppen.

Puljen skal bidrage til at afværge de negative konsekvenser af Brexit ved at udligne virksomhedernes tab som følge af Brexit. Kompensationen er målrettet virksomheder i den maritime sektor med et omsætningstab på minimum 40.000 kr. Projektet forventer at kompensere cirka 350 virksomheder via omstillingspuljen med minimum 20.000 kr. og op til 250.000 kr. 

Projektinformation

Tilsagnsmodtager: Søfartsstyrelsen

Startdato: 1. juli 2022

Slutdato: 31. december 2023

Støttebeløb: 6.699.999,99 kr.

Projektet iværksætter foranstaltninger til støtte ift. andre eksportmarkeder end det britiske. Formålet med projektet er at styrke danske maritime virksomheders markedsadgang i USA, særligt inden for havvind.

Projektets hovedaktiviteter omfatter ansættelse af en maritim sektorrådgiver i Washington D.C., som skal varetage Danmarks interesser på det maritime område i forhold til relevante amerikanske myndigheder og interessenter samt afdække og opdyrke nye maritime markeds- og samarbejdsmuligheder i USA.

Projektet vil bidrage til at styrke markedsadgangen samt vidensgrundlaget om markedsudvikling og markedsvilkår for danske maritime virksomheder på det amerikanske marked og derigennem styrke eksportmulighederne til USA. En øget dansk maritim eksport til USA vil kunne bidrage til at udligne de negative økonomiske konsekvenser, som virksomhederne er blevet påført som følge af Brexit

Projektinformation

Tilsagnsmodtager: Erhvervsstyrelsen

Startdato: 25. november 2021

Slutdato: 31. december 2023

Støttebeløb: 7.500.000,00 kr.

Projektet iværksætter foranstaltninger vedrørende kommunikation og oplysning til og kendskab hos borgere og virksomheder om ændringer af deres rettigheder og forpligtelser som følge af Brexit. Formålet med projektet er at afbøde de negative konsekvenser af Brexit for danske virksomheder, der har fået ændret deres handelsvilkår ved import og eksport til og fra Storbritannien. Projektet skal yde vejledning og rådgivning om de ændrede vilkår som følge af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien, således virksomhederne bedst muligt kan udnytte mulighederne i aftalen. Projektet er et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Udenrigsministeriet og Toldstyrelsen.

Projektets hovedaktiviteter omfatter webinarer og workshops om vilkårene i handels- og samarbejdsaftalen samt øget online vejledning om bl.a. e-handel. Desuden kan virksomhederne blive vejledt i om-stilling til alternative markeder. Aktiviteterne skal bidrage til, at danske virksomheder kan navigere i de nye vilkår, der gælder efter Brexit, samt minimere de negative konsekvenser fra øgede handelsbarrierer efter Brexit. 

Projektet forventer at støtte 175 virksomheder gennem deltagelse i webinarer og individuelle rådgivningssessioner, samt at 12.600 personer besøger vejledningshjemmesiderne. Støtten skal bidrage til, at danske virksomheder kan minimere deres omkostninger ved bl.a. toldbehandlinger, nye regelsæt og krav, formår at udnytte de bestemmelser og muligheder, som aftalen mellem EU og Storbritannien fastsætter, samt får vejledning i at omstille sig til alternative markeder.

Projektinformation

Tilsagnsmodtager: Erhvervsstyrelsen

Startdato: 1. januar 2022

Slutdato: 31. december 2023

Støttebeløb: 200.000.000,00 kr. 

Projektet iværksætter foranstaltninger til støtte for private og offentlige virksomheder, navnlig SMV'er, de selvstændige, lokalsamfund og organisationer, der påvirkes negativt af Brexit. Formålet med projektet er at hjælpe virksomheder, som har oplevet en eksportnedgang eller usikkerhed om gældende regulering ved salg til Storbritannien som følge af Brexit. De berørte virksomheder har behov for at omstille sig ved bl.a. at fokusere på andre markeder, ved at tilpasse forretningsmodellen til den nye virkelighed eller ved at styrke produktiviteten. Hjælpen ydes via tilskudsvouchers til privat rådgivning, investeringer og kompetenceudvikling inden for digitalisering.

Projektets hovedaktiviteter omfatter tilskud til privat rådgivning til virksomheder, som er blevet negativt påvirket af Brexit, tilskud til investeringer i teknologi, som kan afværge et fald i eksporten som følge af Brexit samt tilskud til eksportfremmende digitale kompetencer og kompetenceudvikling i virksomheder knyttet til deres digitale eksportprojekter. 

Projektet forventer at yde støtte til 800 SMV’er via tilskudspuljerne. Støtten skal bevirke en digitalisering af virksomhederne, som forventes at have en effekt i form af effektivisering, herunder øget vækst, flere beskæftigede og øget eksport.

Projektinformation

Tilsagnsmodtager: Erhvervsstyrelsen

Startdato: 1. februar 2022

Slutdato: 31. december 2023

Støttebeløb: 6.000.000,00 kr.

Projektet iværksætter foranstaltninger til støtte for de økonomiske sektorer, der er mest negativt påvirket af Brexit. Formålet med projektet er at understøtte nye eksportmuligheder i EU for de grønne og digitale sektorer i Danmark, som i særlig grad har oplevet et eksporttab som følge af Brexit. 

Projektets hovedaktiviteter omfatter understøttelse af deltagelse i matchmaking-events for virksomheder inden for de grønne og digitale sektorer med henblik på deltagelse i industripolitiske initiativer i EU og eksport på det indre marked. Derudover videreformidling af information om mulighederne i de nye industripolitiske tiltag i EU samt løbende understøttelse af danske virksomheders deltagelse i alliance-relaterede aktiviteter i EU via blandt andet Erhvervsstyrelsens industripolitiske attaché og det industripolitiske team.

Projektet forventer at kunne understøtte minimum 10 grønne og digitale virksomheder eller erhvervsorganisationers engagement i alliancerelaterede aktiviteter i EU. Projektet forventer desuden generelt at hjælpe virksomheder inden for de grønne og digitale sektorer med at indhente noget af den tabte eksport efter Brexit.

Projektinformation

Tilsagnsmodtager: Erhvervsstyrelsen

Startdato: 15. december 2021

Slutdato: 31. december 2023

Støttebeløb: 5.000.000,00 kr.

Projektet iværksætter foranstaltninger vedrørende kommunikation og oplysning til og kendskab hos borgere og virksomheder om ændringer af deres rettigheder og forpligtelser som følge af Brexit. Formålet med projektet er at oprette et nationalt kontaktpunkt, hvor danske virksomheder, som har oplevet overtrædelser af forpligtelserne i handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien, urimelige regler eller adfærd eller tekniske handelshindringer, kan henvende sig og få vejledning om, hvordan deres sag bedst muligt bringes videre til EU-Kommissionen.

Projektets hovedaktiviteter omfatter oprettelse af et dansk nationalt kontaktpunkt, der forventes at tilbyde 15 danske virksomheder vejledning i sager, hvor de føler sig unfair behandlet i deres aktiviteter på det britiske marked, herunder udfordringer med markedsadgang og ikke-toldmæssige handelsbarrierer. Derudover vil der blive oprettet en række vejledningshjemmesider på ERST’s, UM’s og Virksomhedsguidens hjemmesider, som forventes at blive besøgt af 50 virksomheder, bl.a. med konkrete eksempler på mulige brud på handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien, samt vejledning i hvordan klager om divergerende regler og standarder i Storbritannien kan bringes videre til EU-Kommissionen. Projektets hovedaktiviteter skal bidrage til, at danske virksomheder bedre kan navigere i de nye regelsæt og rammer, der gælder ved handel med Storbritannien efter Brexit.

Projektet forventer at øge danske virksomheders kendskab til deres rettigheder på det britiske marked og hermed øge sandsynligheden for, at brud på handels- og samarbejdsaftalen indberettes til EU-Kommissionen og i sidste ende standses. Hvis uretfærdig praksis standses, vil det medføre, at danske virksomheders vilkår på det britiske marked forbedres efter Brexit.

Projektinformation

Tilsagnsmodtager: Udenrigsministeriet

Startdato: 1. januar 2022

Slutdato: 31. december 2023

Støttebeløb: 120.000.000,00 kr.

Projektet iværksætter foranstaltninger til støtte for private og offentlige virksomheder, navnlig SMV'er, der påvirkes negativt af Brexit. Formålet med projektet er at hjælpe virksomheder, særligt SMV’er, med at genoprette deres eksport til Storbritannien eller få omlagt deres eksport til andre erstatnings-markeder efter Brexit.

The Trade Council yder støtte i form af et tilskud på 75 pct. - 100 pct. til rådgivningsydelser og eksportindsatser. Det er blandt andet muligt for koordinatorer at planlægge erhvervsfremstød med et tilskud på 75 pct. Brexit-fremstødene kan gennemføres på alle eksportmarkeder og til alle sektorer. Derudover kan virksomheder få hjælp til at øge deres eksport til nye eller eksisterende markeder gennem støtte til eksportrådgivning. Tilskuddet til eksportrådgivning gælder til alle markeder og kan søges af alle danske SMV’er, der er negativt påvirket af Brexit.

Tilskud til støtte kan søges af virksomheder, som har oplevet nedgang i eksporten til Storbritannien, øgede omkostninger eller handelsbarrierer som følge af Brexit. Støtten skal bidrage til, at virksomhederne får viden om og bliver eksponeret overfor det britiske marked eller andre erstatningsmarkeder med henblik på at opbygge kunde- og samarbejdsrelationer, der fører til øget eksport.

Projektinformation

Tilsagnsmodtager: Udenrigsministeriet

Startdato: 1. januar 2022

Slutdato: 31. december 2023

Støttebeløb: 4.6000.000,00 kr.

Projektet iværksætter foranstaltninger til støtte for energisektoren. Formålet med projektet er at afbøde de negative konsekvenser af Brexit for virksomheder i fjernvarmesektoren, som i særlig grad er blevet negativt påvirket heraf.

Projektets hovedaktiviteter omfatter sekundering af en dansk fjernvarmeekspert til det britiske erhvervs- og energiministerium (BEIS). Fjernvarmeeksperten skal agere videnscenter for BEIS og bidrage med viden og erfaringer om den danske fjernvarmemodel i forbindelse med den pågåede udvikling af politik og lovgivning på området i Storbritannien. Projektet vil sætte ind med strategiske indsatser i energiteknologisektoren med fokus på fjernvarme for at modvirke de negative konsekvenser af Brexit for danske leverandører.

Projektet giver BEIS adgang til Energistyrelsens værktøjskasse og hele den danske model. En tæt og kontinuerlig relation til BEIS vil muliggøre flere konkrete eksportrelaterede aktiviteter, som kan forfølges i tæt relation mellem den sekunderede, ambassaden og Energistyrelsen, herunder tættere samarbejder med lokale myndigheder om fjernvarmeprojekter. Dette skal bidrage til, at virksomheder i fjernvarmesektoren, som har oplevet øgede omkostninger, nedgang i eksporten, tabte markedsandele eller handelsbarrierer som følge af Brexit, opnår øget eksport til Storbritannien.

Projektinformation

Tilsagnsmodtager: Udenrigsministeriet

Startdato: 1. januar 2022

Slutdato: 31. december 2022

Støttebeløb: 4.400.000,00 kr.

Projektet iværksætter foranstaltninger til støtte for de økonomiske sektorer, der er mest negativt påvirket af Brexit. Projektet skal gavne virksomheder i den danske vindenergisektor, som er særligt hårdt ramt efter Brexit bl.a. som følge af usikkerhed om rammeforhold, politisk divergens og medarbejder-mobilitet samt udfordringer relateret til reglerne om oprindelsesland. Formålet med projektet er at skabe relationer mellem aktuelle offshore udviklere i Storbritannien og danske leverandører af løsninger til offshore vindsektoren, som er negativt påvirket af Brexit. Introduktionerne vil føre til samarbejder og eksportordrer for de relevante danske leverandører.

Projektets hovedaktiviteter omfatter udsendelse af en sektoreksport, som skal engagere relevante myndigheder og offshore udviklere af vindparker med henblik på at etablere samarbejde samt interesse for danske løsninger og for den danske offshore industri som helhed. Sektoreksperten skal skabe markedsadgang for de danske virksomheder ved at introducere udenlandske udviklere til danske leverandører, fx i forbindelse med leverandørseminarer eller andre sektorarrangerementer, hvor danske løsninger og leverandører præsenteres, samt promovere og positionere de danske styrkepositioner inden for offshore vind gennem kommunikation med relevante myndigheder og offshore-udviklere samt til relevante konferencer.

Projektet forventer, at danske leverandører opnår bedre markedsadgang og nye forretningskontakter, som kan modvirke de negative konsekvenser af Brexit. Projektet skal derfor modvirke, at danske virksomheder undgår det britiske marked men derimod genvinder deres eksportandele i Storbritannien. Projektet forventer at støtte 50 virksomheder, som forventeligt vil opleve en stigning i eksporten på ca. 10 pct.

Projektinformation

Tilsagnsmodtager: Sikkerhedsstyrelsen

Startdato: 1. januar 2022

Slutdato: 31. december 2023

Støttebeløb: 49.500.000,00 kr.

Projektet iværksætter foranstaltninger til at øge markedsovervågningen af britiske produkter, certifikater og virksomheder samt en kommunikationsindsats. Den målrettede kommunikationsindsats vedrører kommunikation, oplysning og kendskab hos borgere og virksomheder om ændringer af deres rettigheder og forpligtelser som følge af Storbritanniens udtræden af EU. lette ordninger for certificering og godkendelse af produkter, til at bistå med at opfylde etableringskrav, til at lette etikettering og mærkning, f.eks. vedrørende sikkerheds-, sundheds- og miljøstandarder samt til at bistå i forbindelse med gensidig anerkendelse. Formålet med projektet er at gennemføre en øget markedsovervågningsindsats på produkter fra Storbritannien for at beskytte danske forbrugere mod potentielt farlige eller uoverensstemmende produkter fra det britiske marked.

Projektets hovedaktiviteter omfatter en fokuseret online markedsovervågning af britiske virksomheder, platforme og lignende, der markedsfører produkter over for danske forbrugere, samt en fokuseret kontrolindsats på, om certifikater udstedt af britiske bemyndigede organer er korrekt overført til bemyndigede organer i EU. Desuden iværksættes en forbruger og virksomhedsrettet kommunikationsindsats, der vedrører opmærksomhedspunkter i forbindelse med handel med britiske webshops og andre platforme.

Projektet forventer, at en styrket markedovervågningsindsats på produkter fra Storbritannien medfører en øget regelefterlevelse for britiske og danske virksomheder, der importerer fra Storbritannien. Dette skal mindske den potentielle konkurrenceforvridning i forhold til danske virksomheder, som Brexit kan skabe. Markedovervågningsindsatsen skal sikre, at danske forbrugere ikke udsættes for fare eller sundhedsrisici, når de handler via hjemmesider og platforme med base i Storbritannien. Samtidig skal indsatsen forhindre, at danske virksomheder udsættes for unfair konkurrence fra udenlandske virksomheder, der bruger Storbritannien som base for deres virksomhed i et forsøg på at undgå EU’s produktregler og -krav, når de sælger til danske forbrugere. En målrettet kommunikationsindsats over for danske forbrugere og virksomheder vil supportere en sådan markedovervågningsindsats ved at skabe en større bevidsthed om produktsikkerhed og korrekt regelefterlevelse for import af produkter fra Storbritannien.

Projektinformation

Tilsagnsmodtager: Erhvervsstyrelsen

Startdato: 1. januar 2022

Slutdato: 31. december 2023

Støttebeløb: 49.999.998,97 kr.

Projektet iværksætter foranstaltninger vedrørende kommunikation og oplysning til og kendskab hos borgere og virksomheder om ændringer af deres rettigheder og forpligtelser som følge af Brexit. Formålet med projektet er at hjælpe SMV’er med omstillingen i eksport og import til og fra Storbritannien og hjælpe dem med at navigere i regelændringerne for handel med varer og tjenesteydelser efter Brexit. 

Projektets hovedaktiviteter omfatter udvikling af sammenhængende, digitale virksomhedsrejser, der guider virksomhederne igennem de regler og vilkår, der er relevante for fortsat at kunne handle med Storbritannien, samt præsenterer relevante frister og opgaver i et overblik på Virksomhedsguiden.

Projektet forventer at hjælpe minimum 5.000 virksomheder i mål med at kunne eksportere og importere hhv. varer og tjenesteydelser til og fra Storbritannien og samtidig sikre, at virksomhederne efterlever alle krav forbundet hermed. Virksomhedsrejserne skal give virksomhederne det overblik og den tryghed, de har behov for, for fortsat at kunne handle med Storbritannien og dermed imødegå de negative konsekvenser af Brexit.