Fremdrift og resultater

I 2021-2027 følger Erhvervsstyrelsen løbende op på den økonomiske fremdrift og resultatskabelsen i projekter under Regionalfonden og Socialfonden Plus. 

  • Opdateret 20. februar 2024
Stockfoto - skærm med grafer

Foto: iStock.com/Farknot_Architect

Erhvervsstyrelsen følger den økonomiske fremdrift ved at overvåge, hvor mange midler der er tildelt projekter, og hvor stor en del af de tildelte midler projekterne har anvendt. 

Den økonomiske fremdrift bliver fulgt på både programniveau, prioritet og regionstype. Fremdriften for den regionale indsats under Socialfonden Plus bliver desuden opgjort særskilt for hver region.
 
Resultatskabelsen i programmerne for Regionalfonden og Socialfonden Plus er bygget op om effektkæder. Effektkæderne beskriver sammenhængen mellem de aktiviteter, som programmerne støtter, og de output og resultater, der skabes som følge af de gennemførte aktiviteter.

Effektkæderne understøtter, at de konkrete aktiviteter, der støttes af programmerne, også bidrager til de overordnede mål for programmerne. Det kan fx være at løfte arbejdsstyrkens kompetencer eller at øge antallet af innovative SMV’er. 

Som en central del af effektkæden indeholder programmerne en række indikatorer, der skal måle på output og resultater. Der er opstillet indikatorer for hvert indsatsområde i programmerne (specifikke målsætninger). Indikatorerne for de enkelte indsatsområder er tilpasset de output og resultater, der er målet for indsatsen. Som en del af effektkæderne er der opstillet kvantitative programmål for samtlige output- og resultatindikatorer. 

Alle projekter, der får støtte fra programmerne, skal bidrage til de output og resultater, der er relevante for det indsatsområde, som projektet hører under.   
 
Der er frihedsgrader i programmet til, at det enkelte projekt kan skrues sammen, så det tager højde for særlige geografiske udfordringer og muligheder. Derfor skal alle, som ansøger om EU-tilskud, opstille og beskrive den specifikke effektkæde for deres projekt. Ansøger skal forklare, hvorfor og hvordan det er hensigten, at netop deres projekt vil virke og bidrage til at indfri målene i programmerne.

Ansøger skal desuden opstille måltal for de output- og resultatindikatorer, der er relevante for det indsatsområde, projektet søger midler under. Ansøger skal forklare og sandsynliggøre sammenhængen mellem de aktiviteter, der søges støtte til, og de output og resultater, der skabes som følge af aktiviteterne. Ansøger skal ligeledes opstille kvantitative mål for output- og resultatindikatorerne. 

Erhvervsstyrelsen overvåger løbende fremdriften i de enkelte projekter. Det sker ved at sammenligne de faktiske output og resultater med de mål, der er opstillet i ansøgningen. Samtidig udgør oplysningerne om output- og resultatindikatorerne fra de enkelte projekter grundlaget for den løbende opfølgning på fremdriften i programmerne.    

EU-Kommissionen laver opgørelser over rapporterede og finansielle fremskridt. På Kommissionens hjemmeside kan du følge med i fremdriften på EU-niveau og i alle medlemslandene. Data opdateres løbende, så det er muligt at følge både danske og øvrige landes økonomiske fremdrift. 

Besøg Kommissionens Open Data-platform