Territorialt samarbejde

Her kan du læse mere om territorialt samarbejde i perioden 2021-2027 og om, hvilke programmer Danmark deltager i. 

  • Opdateret 25. januar 2024
Foto med forskellige flag foran EU-bygning

Foto: iStock.com/Sjo

Målsætningen om territorialt samarbejde i perioden 2021-2027 omfatter følgende tre former for samarbejde:

  • Grænseoverskridende samarbejde
  • Tværnationalt samarbejde
  • Interregionalt samarbejde

De grænseoverskridende samarbejdsprogrammer skal fremme en integreret, regional udvikling mellem grænseregioner i mindst to lande.

Programmerne har normalt særlig fokus på:

  • Innovation
  • Forskning og udvikling
  • Grøn økonomi, herunder overgangen til lavemissionsøkonomi
  • Klimaforandringer og risikoforebyggelse
  • Miljø og ressourceeffektivitet
  • Beskæftigelse, herunder støtte til arbejdskraftens mobilitet

Samarbejdet er organiseret i tre grænseoverskridende programmer:

Interreg Deutschland-Danmark - et dansk-tysk program hvor Region Syddanmark og Region Sjælland er omfattet.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak - et dansk-svensk-norsk program, hvor Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden er omfattet.

South Baltic Programme - et program for den sydlige Østersø, hvor Bornholm og Region Sjælland er omfattet.

De tværnationale samarbejdsprogrammer dækker større tværnationale områder. Begge programmer, som Danmark deltager i, har blandt andet fokus på innovation, forskning og udvikling, klima og miljø.

Under de tværnationale programmer er hele Danmark støtteberettiget, og samarbejdet er organiseret i to tværnationale programmer:

The North Sea Region Programme - et program for landene omkring Nordsøen.

Baltic Sea Region Programme - et program for landene omkring Østersøen.

De interregionale samarbejdsprogrammer har til formål at forbedre effektiviteten i regionalpolitikken ved at fremme samarbejde mellem regioner på tværs af hele fællesskabet.

Samarbejdet er organiseret i programmet INTERREG EUROPE.

Det interregionale samarbejde er desuden organiseret i netværk, hvor der udveksles erfaringer mv. Det drejer sig om:

URBACT IV, der understøtter erfaringsudveksling vedrørende fastlæggelse, overførsel og formidling af god praksis i forbindelse med bæredygtig byudvikling, herunder koblinger mellem land og by.

De nærmere rammer for programmidlernes anvendelse fremgår af det operationelle program, der også indeholder kontaktoplysninger om programsekretariatet i Paris og landenes nationale kontaktpunkter. Programmet er åbent for alle byer i EU-medlemslandene samt Norge og Schweiz.

ESPON, der udarbejder analyser af udviklingstendenser for målsætningerne for territorial samhørighed, herunder territoriale aspekter af økonomisk og social samhørighed, og harmonisk udvikling af Unionens område gennem undersøgelser, dataindsamling og andre foranstaltninger.

De nærmere rammer for midlernes anvendelse fremgår af det operationelle program. Her kan man også læse mere om hele programmet og kontakte sekretariatet i Luxembourg. Kirkeministeriet er dansk medlem af ESPON-overvågningsudvalget.

INTERACT skal formidle god praksis og innovative fremgangsmåder i forbindelse med blandt andet gennemførelse af samarbejdsprogrammer, aktioner og anvendelsen af Europæiske Grupper for Territorialt Samarbejde. Via linket herunder kan man også læse om INTERACT og kontakte sekretariatet i Bratislava eller kontaktpunktet i Viborg.

Niels Bjerring Hansen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om samarbejdsprojekter hen over grænserne.

Niels Bjerring Hansen

Email: nibjha@erst.dk

Telefon: 3529 1753