Nyhed

70 mio. kr. skal udvikle teknologi inden for grøn energi

Pyrolyseteknologi kan hjælpe med at reducere mindske CO2-udledningen fra bl.a. landbruget. Derfor giver en ny grøn fond nu 70 mio. kr. til to nordjyske pyro-lyseprojekter, der skal være med til at levere grøn energi gennem udnyttelse af bl.a. biomasse. Indsatsen indebærer opførelsen af to testanlæg samt vigtig kom-petenceudvikling af nordjyske medarbejdere.

  • 15. december 2023
  • Erhvervsfyrtårne
  • Forretningsudvikling, konkurrenceevne og digitalisering
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Innovation og styrkepositioner
Pyrolyse i Nordjylland

Foto: Jens Peter Engedal

Midlerne er tildelt af Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling. Vest-himmerlands Biogas ved Farsø får op til 33 mio. kr. og skal i samarbejde med Circlia Nordic opføre et HTL-testanlæg (Hydro Thermal Liquefaction), hvor udnyttelse af biomasse bliver optimeret gennem yderligere energiproduktion, som bliver anvendt til for eksempel at opgradere den gødning, der bliver kørt tilbage til landmændene. Dermed bliver der skabt basis for et fuldt cirkulært bioraffinaderi. 

Vrejlev Biogas ved Vrå får op til 37 mio. kr. og skal i samarbejde med Frichs Pyrolysis opføre et testanlæg baseret på flashpyrolyse. Her skal 30 ton biomasse og slam dagligt gennem pyrolyseteknologi og omdannes til at kunne levere gas og el til forsyningsnettene samtidig med, at udledningen af giftige PFAS-stoffer mindskes. 

Vigtige investeringer, der skal understøtte forskning, innovation og demonstrations-projekter, forklarer medlem i Indstillingsudvalget, Mette Fürstnow, Project Manager i INEOS Energy:

”Denne indsats kommer til at være afgørende for videreudviklingen af pyrolyse- og bioraffineringsteknologier, som stadig er i demonstrationsfasen. Kompetence- og teknologiudvikling er vigtig for at fremme integrationen af disse i fremtidens energisystemer, og med denne indsats kan nye virksomheder blive en vigtig del af værdikæden relateret til biogassektoren og brun bioraffinering,” siger hun.

”Det bør fremover være en naturlig del af erhvervet” 
Med investeringerne i nye, grønne teknologier vil behovet for at få opdateret arbejdsstyrkens kompetencer stige. 

Tiltagene skal sikre de nødvendige kompetencer til betjening af de nye grønne løs-ninger. Og samtidig skal de bidrage til, at mennesker, der i dag arbejder i CO2- og energitunge industrier, kan overgå til nye industrier såsom brun bioraffinering og dermed undgå at falde ud af arbejdsmarkedet. Det kan de to projekter hjælpe med:

”Der er ingen tvivl om, at der er mange synergier mellem forskellige energiteknologier, og dem vil vi kunne udnytte i dette projekt. Det drejer sig blandt andet om udnyttelsen af biomasserne fra landbruget til energiproduktion, samtidig med at vi tager CO2, som er med til at forstærke miljøudfordringerne i dansk landbrug, ud af omløb. Det bør fremover være en naturlig del af erhvervet. Så vi ser frem til samarbejdet med Syddansk Universitet, hvor vi skal optimere brugen og udnyttelsen af energikilderne,” forklarer Thomas Kjær, landmand fra Vrejlev Energi, som er central spiller i et af projekterne.

”Det betyder meget for os at kunne bidrage til fastholdelsen af et stærkt landbrug i Vesthimmerland Kommune samtidig med, at vi sikrer yderligere reduktion af selvsamme landbrugs CO2 udledning. Med projektet vil vi være i stand til at trække både mere energi ud i form af grønt brændstof og biogent CO2 samt sikre flydende grøn gødning, der medfører lavere kvælstofudledning.” fortæller Bertel Maigaard, der er CEO i BioCirc.

Gennem de to projekter forventes det, at i alt 35 virksomheder modtager støtte både som rådgivning og til opbygning af test- og demonstrationsanlæg, der skal afprøve nye teknologier inden for brun bioraffinering for at modne teknologierne frem mod kommercialisering. Projekterne giver også støtte til forskning og udviklingsaktiviteter i samarbejde med universiteter, samt støtte til kompetenceudvikling af en række med-arbejdere. 

FAKTA om Fonden for Retfærdig Omstilling 
Fonden for Retfærdig Omstilling er en ny EU-fond, der har til formål at afhjælpe udfordringerne med omstillingen til klimaneutral økonomi i de regioner i Europa, som har størst behov. I Danmark er Nord- og Sydjylland udpeget som støtteberettigede områder. Fonden anmodede i 2022 om ansøgninger til en indsats under temaet ”Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse”.

Fonden for Retfærdig Omstilling medfinansierer projekter, der skal:

•Understøtte udviklingen af brun bioraffinering såsom pyrolyse 
•Sikre udviklingen af CO2-fangst, -lagring og brintrelaterede teknologier 
•Fremme grønne og cirkulære teknologier 
•Sikre bedre vilkår for grøn omstilling i danske SMV’er 
•Understøtte stærke grønne erhvervsfyrtårne

Midlerne fra Fonden for Retfærdig Omstilling bliver udmøntet af et særskilt indstillingsudvalg bestående af medlemmer med erhvervsmæssig indsigt og teknisk ekspertise inden for klima- og energiområdet.

Erhvervsstyrelsen er sekretariat for Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling i Danmark.

FAKTA om indsatsen:

•Indstillingsudvalget har modtaget i alt tre ansøgninger, hvoraf to projekter har modtaget tilsagn. 
•Der var afsat i alt 196 mio. kr. til indsatsen, hvoraf 70 mio. kr. er udmøntet. De resterende midler forventes genannonceret på et senere tidspunkt. 
•Det har været muligt for virksomheder og andre aktører at søge om midler til indsatser i Sydjylland og Nordjylland. 
 

Merete Woltmann

Kontakt

Vil du vide mere om indsatsen eller de to projekter så kontakt:

Merete Woltmann, chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen 
Mail: hanwol@erst.dk 
Tlf.: 35291702. 
 

Thomas Kjær, Vrejlev Biogas ApS, tlf: 41626283

CEO Bertel Maigaard, BioCirc Group A/S, ejer af Vesthimmerlands Biogas, tlf.: 20873037