Materiale til 2014-2020-projekter

Find vejledninger og materiale til ansøgning og afrapportering for 2014-2020-projekter. Materialet er også til projekter, der søger eller har fået tilsagn om støtte fra REACT-EU.

 • Opdateret 24. november 2022

En gennemtænkt projektidé og en klar effektkæde er afgørende for, at jeres projekt lykkes. Få tips og find materiale til at lave en god projektansøgning her. Materialet er til projekter, der søger om tilskud fra 2014-2020-programmerne, inkl. REACT-EU.

Ansøgning om 2014-2020-midler, inkl. REACT-EU

En god projektansøgning starter med en gennemarbejdet projektidé. Derfor er det afgørende, at I tænker de centrale elementer i projekt igennem, inden I søger midler fra en af de ansøgningsrunder, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har annonceret. 

Vigtige overvejelser før I ansøger

 • Hvilke resultater eller effekter skal projektet skabe?
 • Hvilke umiddelbare output skal der til for at opnå de ønskede effekter?
 • Hvilke aktiviteter skal der til for at opnå de ønskede output og effekter?
 • Hvordan er sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output og de forventede effekter?
 • Hvem skal være med, for at projektet kan lykkes?
 • Hvad vil det sige at være økonomisk partner?
 • Hvilke udgifter vil de planlagte aktiviteter medføre?
 • Hvilken kontoplan vil være bedst at bruge og administrere efter i projektet? 
 • Hvordan sandsynliggør I 18 pct.-tillægget, hvis det er relevant?
 • Hvilke revisionsudgifter vil projektet indebære?
Effektkæde-grafik

Erfaringer viser, at projekter, som hviler på en klar, logisk og målbar effektkæde, har langt større sandsynlighed for at lykkes og skabe målbare resultater. 
Derfor er det et krav, at I samler jeres overvejelser om, hvordan projektet virker, i en effektkæde. Effektkæden beskriver, hvordan investeringerne omsættes til konkrete projektaktiviteter, og hvordan aktiviteterne leder frem til de ønskede output og resultater eller effekter. 

Effektkæden skal kunne måles ved hjælp af indikatorer, som er fastsat på forhånd i strukturfondsprogrammerne og/eller call’et. Indikatorerne og måltallene skal I og Erhvervsstyrelsen bruge til at måle og vurdere, om projektets aktiviteter forløber planmæssigt og skaber de output og resultater, som var forventet. 

Hvad er en effektkæde?

En effektkæde beskriver de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i et projekt. Hvis I søger om EU-tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden, skal I beskrive jeres projekts effektkæde i tre led:

 • Projektets hovedaktiviteter er de vigtigste handlinger, som udføres i projektet

Hovedaktiviteter kan fx være at screene 200 virksomheder for vækstpotentiale eller udbyde 4 vejledningsforløb i iværksætteri

 • Projektets output er de leverancer eller "produkter", som projektets aktiviteter umiddelbart skaber

Output kan fx være 40 konkrete vækstplaner for virksomheder med stort vækstpotentiale, eller at 250 personer har deltaget i vejledningsforløb vedrørende iværksætteri

 • Projektets efterfølgende effekter (Regionalfonden) eller efterfølgende resultater (Socialfonden) på kort og langt sigt

Effekt i et regionalfondsprojekt kan fx være 15 nye vækstvirksomheder. I et socialfondsprojekt kan resultater på kort sigt være, at 200 personer har forbedret deres iværksætter-kompetencer, og 150 har startet egen virksomhed. Resultatet på langt sigt kan være, at 100 af virksomhederne reelt er aktive efter 2 år.

I er økonomisk partner, hvis I afholder udgifter, der indgår i projektregnskabet, fx lønudgifter eller udgifter til ekstern konsulentbistand. 
Eksempler på økonomiske partnere er:

 • Jeres virksomhed eller institution er med i planlægningen og gennemførelsen af projektet, fx en del af projektgruppen og/eller projektets styregruppe.
 • Jeres virksomhed er med i et projekt alene med henblik på udvikling af selve virksomheden.
 • Du er iværksætter og på vej til at etablere eller udvikle en virksomhed i projektet.

Jeres virksomhed eller institution er med i et projekt, fordi en eller flere af virksomhedens ansatte deltager i et kompetenceudviklingsforløb, der gennemføres i projektet.

Særlige dokumentationskrav for økonomiske partnere

Som økonomisk partner skal I leve op til bestemte dokumentationskrav. Det gælder både, når udgifter vedrører lønninger til dig selv eller dine medarbejdere, og når I køber varer eller ydelser hos en ekstern leverandør. Hvis jeres dokumentation ikke lever op til kravene, risikerer I, at udgiften ikke kan støttes – også selvom den allerede er afholdt.
I kan læse mere om kravene i støtteberettigelsesreglerne, særligt i afsnittene om:

 • Løn og underhold
 • Udgifter til eksterne

Er I med i projektudvikling og -gennemførelse?

Hvis jeres virksomhed eller institution er med i planlægningen og gennemførelsen af et projekt og skal have støtte til jeres udgifter, skal den tegningsberettigede underskrive en særlig partnererklæring.

Er I med i udviklings- og kompetenceudviklingsforløb for virksomheder og ansatte?

I skal udfylde en partnererklæring, hvis en eller flere ansatte i jeres virksomhed eller institution deltager i et projekt for at udvikle jeres virksomhed, institution eller ansatte gennem nye kompetencer:

Skriv ansøgningen

Når jeres projektidé er arbejdet igennem, og I har lavet effektkæden, er I klar til at udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet bliver automatisk sendt til os. Vi sender jer en kvittering for ansøgningen, så I ved, at den er modtaget. 
I kan forvente, at vi beder jer om supplerende oplysninger om jeres ansøgning.

Tilskud eller afslag?

Når I har indsendt jeres ansøgning, kontrollerer Erhvervsstyrelsen, at projektet er lovligt og inden for rammerne af strukturfondsprogrammerne og den annoncerede ansøgningsrunde. 
I vil derfor ofte opleve, at I skal svare på supplerende spørgsmål om jeres projekt. 

Herefter tager Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse stilling til jeres ansøgning. Når bestyrelsen har vurderet ansøgningen, vil I få besked om resultatet - altså om jeres projekt indstilles til EU-tilskud eller afslag.
I skal være opmærksomme på, at EU-tilskuddet først er endeligt bevilget, når I har modtaget tilsagn om EU-tilskud.

Vær opmærksom på startdatoen

I kvitteringen fra os kan I læse fra hvilken dato, I tidligst kan medtage udgifter i projektregnskabet, hvis jeres ansøgning bliver indstillet til EU-tilskud.

Hvis I starter projektet på denne dato, skal I derfor være opmærksomme på risikoen for at skulle dække alle udgifter selv, hvis jeres ansøgning får afslag. 

I skal også være opmærksomme på at overholde dokumentationskravene fra denne dato, hvis jeres projekt får tilsagn, og udgifterne skal støttes.

Startpakke - ansøgning om 2014-2020-midler, inkl. REACT-EU

Hent en startpakke med alle vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning om 2014-2020-midler. Materialet er også til projekter, der søger REACT-EU-midler.

Regelsamling

Vi har samlet de regler, I bør kende, når I søger eller får støtte fra EU-programmerne i 2014-2020.

Afrapportering for 2014-2020-projekter, inkl. REACT-EU

To gange årligt skal I sende en elektronisk afrapportering til Erhvervsstyrelsen. I skal opgøre afrapporteringen ved udgangen af februar og august måned, medmindre I har aftalt andet med jeres sagsbehandler.

Afrapporteringens to primære formål

Afrapporteringen er en løbende opfølgning på, om projektet gennemføres som planlagt og skaber de forventede resultater.

Afrapporteringen danner grundlag for udbetaling af EU-tilskuddet til projektet. Derfor er det vigtigt, at afrapporteringen er fyldestgørende og korrekt.

Projektrapporteringsværktøjet PRV

Alle projekter, der får EU-tilskud, skal bruge Erhvervsstyrelsens projektrapporteringsværktøj PRV. 

I bruger PRV til at:

 • Registrere økonomiske partnere og statsstøttemodtagere
 • Registrere projektets indikatorer og afholdte udgifter
 • Beregne den støtteberettigede løn
 • Se og indsende projektbudgetter, afrapporteringer, perioderegnskaber, slutregnskab, slutrapporter, regnskabsmateriale, evalueringsoplysninger m.v.

Projektredegørelse

I projektredegørelsen skal tilsagnsmodtager give en kortfattet og præcis beskrivelse af, om projektet gennemføres som planlagt og skaber de ventede resultater.

I projektredegørelsen skal følgende punkter indgå:

 • Projektets fremdrift
 • Projektets økonomi
 • Projektets organisering
 • Udbudsregler, markedspris og sund finansforvaltning
 • Offentliggørelse og information om projektet
 • Partnere der har afholdt udgifter for mere end 2.5 mio. kr. samt øvrige forhold af relevans for projektets status
 • Projektets håndtering af forbehold fra forrige regnskab
 • Forslag til forbedringer af projektadministration

Slutrapport

Det er vigtigt at få beskrevet de vigtigste resultater og samlet op på de gode - og eventuelt mindre gode - erfaringer, når et projekt slutter. Erfaringerne skal bruges til læring og input til at skabe endnu bedre og mere effektfulde projekter i fremtiden.

Tilsagnsmodtager skal derfor beskrive projektets resultater og erfaringer i slutrapporten. Slutrapporten skal afleveres til Erhvervsstyrelsen samtidig med det afsluttende regnskab for projektet.

Hvert halve år skal I følge op på de indikatorer og måltal, I har opstillet for jeres projekt. På den måde kan I selv, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen vurdere, om projektets aktiviteter gennemføres som planlagt og skaber de output og effekter, som var forventet.

Jeres afrapportering skal indeholde:

 • Et opdateret indikatorskema for projektet. Skemaet skal indeholde de hovedaktiviteter, output og eventuelle effekter, som projektet har leveret. Tallene skal være opgjort på indikatorer og sammenholdt med projektets måltal (succeskriterier).
 • Projektets perioderegnskab
 • En opdateret registrering af projektets økonomiske partnere og statsstøttemodtagere
 • Hvis projektet har fået tilskud fra Socialfonden, skal afrapporteringen også indeholde en opdateret registrering af personer, som skal udfylde start-slut skemaer
 • En projektredegørelse

Startpakke - afrapportering for 2014-2020-projekter, inkl. REACT-EU

Hent en startpakke med alle vigtige dokumenter og vejledninger til afrapportering for projekter, der modtager 2014-2020-midler. Materialet er også til projekter, der får REACT-EU-midler.

Strukturfondsprogrammer for 2014-2020

I bør læse programteksten, hvis I søger tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden i 2014-2020. Strukturfondsprogrammerne indeholder detaljer, som kan have betydning for muligheden for at få støtte til jeres projekt.

Kontakt os ved ændringer i projektet

Når jeres projekt er i gang, skal I løbende forholde jer til, om projektets indhold rent faktisk svarer til det, I har fået EU-tilskud til.

Sker der væsentlige ændringer, kan forudsætningen for, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse prioriterede netop jeres projekt, have ændret sig. Derfor skal I kontakte os, hvis der sker væsentlige ændringer i projektet.

Det gælder fx ændringer i:

 • aktiviteterne
 • kredsen af økonomiske partnere
 • projektperioden
 • budgettet
 • det tilskud, som virksomheder får i projektet
 • effekterne
 • antallet af projektdeltagere eller virksomheder.

Er I i tvivl, så kontakt jeres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen. Styrelsen vurderer, om ændringen er væsentlig, og forelægger i så fald jeres ændrede projektforslag for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Det er vigtigt, at ændringer godkendes af Erhvervsstyrelsen, før I implementerer dem. Hvis projektet ikke gennemføres som godkendt, kan i risikere, at jeres projekt ikke kan støttes - også selvom udgifterne er afholdt.

Kontakt

Skriv til os, hvis I vil vide mere om at søge EU-midler, eller hvis I leder efter bestemt materiale fra 2014-2020-programperioden.

Email: [email protected]