Anmodning om aktindsigt

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med en aktindsigtsanmodning. 

  • Opdateret 26. april 2022

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17
2100 København Ø

CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 10 00
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@em.dk
  • På telefon: 33 92 33 50
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”, Slotholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Afgørelse af anmodning om aktindsigt i en af Erhvervsstyrelsens sager.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Forvaltningslovens kap. 4, offentlighedslovens kap. 2-5 og miljøoplysningsloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse, telefonnummer og lign.

Modtagere eller kategorier af modtagere

I det tilfælde, hvor din anmodning om aktindsigt ikke er stilet til rette myndighed, videresender Erhvervsstyrelsen din henvendelse til rette myndighed i overensstemmelse med forvaltningslovens § 7.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os.

I den udstrækning din henvendelse ikke er forsynet med personoplysninger og du anmoder om aktindsigt i medfør af offentlighedsloven, vil Erhvervsstyrelsen kunne behandle din anmodning alligevel.

I den udstrækning din henvendelse ikke er forsynet med personoplysninger og du anmoder om aktindsigt som part i en sag i medfør af forvaltningsloven, vil Erhvervsstyrelsen alene kunne behandle din anmodning efter offentlighedsloven.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, herunder hensynet til arkivreglerne og det forvaltningsretlige dokumentationskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.