Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil bidrage til at gøre Danmark til et af de mest konkurrencedygtige samfund i verden. Alle dele af landet skal rustes til den globale konkurrence.

 • Opdateret 22. marts 2022

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil stå for en samlet indsats, der kobler den nationale vækstpolitik, EU-indsatsen og den decentrale erhvervsfremmeindsats. Bestyrelsen vil bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark.

Med aftalen om strategi for Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 har erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sat retningen og rammerne for den decentrale erhvervsfremmeindsats, som særligt skal styrke de mange små og mellemstore virksomheder. 

Virksomheder, lokale erhvervsfremmeaktører, erhvervshuse, klyngeorganisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og mange flere har været en del af tilblivelsen af strategien. Deres bidrag og fortsatte engagement er vigtig for erhvervsfremmesystemets succes.

Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen er enige om, at der i erhvervsfremmeindsatsen skal være et stærkt fokus på:

 • Grøn erhvervsfremme
 • et sammenhængende Danmark
 • at styrke fundamentet for fremtidens arbejdspladser.

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Læs mere om aftalen, og download strategien for decentral erhvervsfremme på hjemmesiden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver er at:

 • Formulere en strategi som grundlag for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.
 • Udarbejde lokale og landsdækkende programmer og udbyde projekter til opfyldelse af strategien.
 • Indstille til erhvervsministeren om anvendelse af midler fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.
 • På anmodning rådgive erhvervsministeren om udformningen af den nationale erhvervs- og vækstpolitik.
 • Udtale sig som høringspart om regionernes udviklingsstrategier.
 • Styrke koordinationen mellem den kommunale og nationale erhvervs- og vækstpolitik og bidrage til en sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark.
 • Tildele midler til lokale og tværgående turismeprojekter inden for rammerne af den nationale strategi for dansk turisme, der udarbejdes af Det Nationale Turismeforum, herunder en destinationsudviklingspulje, der kun kan søges af destinationsselskaber.
 • Igangsætte og finansiere grænseoverskridende og internationale aktiviteter, der medvirker til opfyldelse af lov om erhvervsfremme § 1, og som ligger inden for strategien.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse består af 17 medlemmer, der udpeges således:

 • Formanden, der skal være fra erhvervslivet, udpeges af erhvervsministeren.
 • Fem kommunale medlemmer udpeges af kommunekontaktrådene.
 • Seks medlemmer fra erhvervslivet, herunder mindst én fra en lille eller mellemstor virksomhed og én fra en turismevirksomhed, udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra erhvervsorganisationer.
 • Et regionalt medlem udpeges af regionsrådene.
 • To medlemmer repræsenterer medarbejdersiden og udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra arbejdstagerorganisationer.
 • Et medlemmer fra en videninstitution udpeges af uddannelses- og forskningsministeren.
 • Et medlem, der repræsenterer staten, udpeges af erhvervsministeren.

Oversigt over medlemmer af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse findes på bestyrelsens hjemmeside.

Udpegning og indstilling af medlemmer er fastsat i bekendtgørelsen om udpegning af medlemmer til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Bestyrelsen forventes at holde seks møder om året og sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nedsættelse og beføjelser fremgår af lov om erhvervsfremme, der blev vedtaget den 13. december 2018. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside

På bestyrelsens hjemmeside finder du oplysninger om aktuelle erhvervsfremmeinitiativer, og du kan finde kontaktoplysninger til sekretariatet.

Du kan også finde navnene på alle bestyrelsesmedlemmer.