Danmarks Nye Konsoliderede Energiklynge

Projektinformation

 • Startdato

  09.09.2019
 • Slutdato

  30.06.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  10.851.197
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.645.210
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9220
 • Partnere

  CLEAN
  Fonden Energy Innovation Cluster
  Gate 21
  Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Projektresumé

Energiteknologi er i det igangværende strategiarbejde identificeret som en erhvervsmæssig styrkeposition, og det forventes, at dette ratificeres i den kommende strategi om erhvervsfremme. I det eksisterende klyngelandskab er der imidlertid flere forskellige klyngeorganisationer inden for energiteknologi i Danmark.

Med denne ansøgning vil House of Energy, Energy Innovation Cluster, CLEAN, GATE 21 og NBE (de deltagende organisationer) derfor afsøge mulighederne for at favne energiteknologi i én klynge med en stærk og erhvervsrettet governance struktur. Partnerne er åbne for organisatoriske udfaldsrum, og er villige til at sætte egen organisation i spil. I udgangspunktet vil dette ske ud fra en bred energiværdikæde-betragtning; dvs. løsninger indenfor hele værdikæden for energi (råstofindvinding, produktion, distribution, konvertering, lagring og forbrug) i et bredt spektrum af applikationer og anvendelsesformer.

Dette projekt har til formål at sikre den optimale overgang til én slagkraftig, virksomhedsnær og innovativ energiklynge i Danmark. Projektet indleder en konsolideringsproces mellem House of Energy, Energy Innovation Cluster, CLEAN, GATE 21 og NBEs Energiklynge, som sammen med energi-industrien, relevante brancheorganisationer, videnspartnere m.fl. vil facilitere alle relevante organisationers samlede bevægelse hen imod en samlet superklynge på energiteknologiområdet. Se Bilag 4 for en grafisk fremstilling heraf.

Midlerne til dette er dels en målrettet og samtidig inkluderende konsolideringsproces hen imod én effektiv energi-klynge, dels en sikring af geografisk dækning og udvikling af de klyngeaktiviteter, som konsortiet excellerer i. Konsolideringsprocessen vil involvere alle relevante aktører i forhold til skabelsen af én dansk superklynge på energiområdet. House of Energy vil via aktiviteterne 1-5 videreudvikle og udbrede sine ydelser mht. at styrke energivirksomheder og -aktører gennem målrettet understøttelse på innovations- og erhvervsfremmeområdet og at give energivirksomheder og -aktører bedre muligheder for - og evne til - at opnå ekstern medfinansiering til forretningsudvikling, forsknings- og udviklingsprojekter samt tiltrækning af investeringer til Danmark.