Nyhed

Evalueringer af REACT-EU-indsatserne Lokale erhvervsfyrtårne og Virksomhedsprogrammet

På vegne af Erhvervsstyrelsen har COWI gennemført slutevalueringer af REACT-EU-indsatserne vedrørende Lokale Erhvervsfyrtårne og Virksomhedsprogrammet.

  • 15. februar 2024
  • Erhvervsfyrtårne
  • Forretningsudvikling, konkurrenceevne og digitalisering
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Innovation og styrkepositioner
  • Iværksætteri
  • Uddannelse, livslang læring og social inklusion
Evaluering af Erhvervsfyrtårne og Virksomhedsprogrammet

Baggrund for evalueringerne

Projektperioden for projekter støttet med REACT-EU-midler udløb ved udgangen af 2023. Der er derfor gennemført to tværgående slutevalueringer af to af de store indsatser, der er blevet finansieret med de ekstra midler fra EU, som Danmark modtog på grund af COVID19-pandemien. Indsatserne er Udvikling af Lokale Erhvervsfyrtårne og Virksomhedsprogrammet.

På vegne af Erhvervsstyrelsen har COWI gennemført slutevalueringerne i anden halvdel af 2023. Evalueringerne omhandler forskellige temaer, der ofte anvendes ved evalueringer af erhvervsfremmeprojekter. Evalueringerne har skullet belyse, hvordan indsatserne har bidraget til REACT-EU-midlernes formål om at ”yde bistand til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og dens sociale konsekvenser og til forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien”.

Evalueringen af Lokale Erhvervsfyrtårne

Evalueringens genstandsfelt er de konkrete aktiviteter, der blev sat i gang efter den første annoncering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vedrørende lokale erhvervsfyrtårne, der blev udmøntet i 2022 med REACT-EU-midler. Partnerskabsaftalerne mellem regeringen og konsortierne bag erhvervsfyrtårnene samt øvrige rammer for erhvervsfyrtårnene virke berøres kun i mindre omfang. Evalueringen er centreret om fire temaer: Organisering, aktiviteter og mål, sammenhæng med det øvrige erhvervsfremmesystem og forankring. Rapporten indeholder en evaluering af indsatserne i alle otte lokale erhvervsfyrtårne. På baggrund heraf uddrages tværgående observationer og læringspunkter. Rapporten er primært baseret på kvalitative data, herunder interviews med projektledelser, -partnere og deltagende virksomheder.

I rapporten konkluderes det, at den første indsats vedrørende lokale erhvervsfyrtårne har været en tidlig katalysator for erhvervsfyrtårnene. Midlerne har styrket forudsætningerne for realiseringen af erhvervsfyrtårnenes fremtidsvisioner og strategiske mål og har været første trin på vejen mod en langsigtet og bæredygtig erhvervsudvikling inden for de pågældende styrkepositioner. På evalueringstidspunktet er det dog ikke muligt at vurdere indsatsens effekter på eksport, beskæftigelse eller CO2-reduktion, da disse først materialiserer sig længere ude i fremtiden og skal ses i sammenhæng med andre indsatser vedrørende erhvervsfyrtårnene.

Evaluator opstiller i rapporten 13 læringspunkter målrettet fremtidige indsatser for erhvervsfyrtårnene.

Link til evalueringen af Lokale erhvervsfyrtårne

Evalueringen af Virksomhedsprogrammet

Evalueringens genstandsfelt er den første annoncering vedrørende Virksomhedsprogrammet, der blev udmøntet i 2022 med REACT-EU-midler. Evalueringen er bygget op om fem temaer: Organisering af indsatsen, rekruttering, aktiviteter og forløb, monitorering og effekter, sammenhæng med det øvrige erhvervsfremmesystem. Derudover svarer evalueringen også på en række spørgsmål, der er udarbejdet for hvert spor i Virksomhedsprogrammet. Rapporten indeholder en evaluering af de fire spor i Virksomhedsprogrammet med REACT-EU-midler. På baggrund heraf uddrages tværgående observationer og læringspunkter. Rapporten er baseret på interviews med projektledelserne, -partnerne og deltagende virksomheder samt en række kvantitative data særlig vedrørende de deltagende virksomheder.

I rapporten konkluderes det bl.a. at der har været en stor efterspørgsel efter midlerne i Virksomhedsprogrammet. Evaluator vurderer, at årsagen hertil er, at Virksomhedsprogrammet har opnået en forholdsvis stor genkendelighed blandt virksomhederne, og at programmets ydelser overordnet set er overskuelige at orientere sig i. Størstedelen af de deltagende virksomheder på tværs af programmets spor tilkendegiver, at de allerede har eller forventer at opnå et udbytte af deres forløb. Den enkelte virksomheds udbytte kan være en øget produktivitet, omsætning/eksport, beskæftigelse eller styrket grøn og cirkulær omstilling.

Evaluator opstiller i rapporten ni tværgående anbefalinger til den videre udformning af Virksomhedsprogrammet. Ligeledes opstilles en række anbefalinger for hvert evaluerede spor.

Link til evalueringen af Virksomhedsprogrammet 
 

Portrætbillede Christian Andrea Schultz

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om Erhvervsstyrelsens evalueringer af indsatser 

Christian Andreas Schultz 
Email: chrsch@erst.dk 
Telefon: 3529 1569