Foto-, video- og lydoptagelser

Læs om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med artikler, foto-, video- og lydoptagelser.

 • Opdateret 9. maj 2022

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 17 00
Mail: de@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Mail: dpo@em.dk
Telefon: 33 92 33 50

Ved brev: Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, att. databeskyttelsesrådgiver

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At synliggøre resultater fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond/Den Europæiske Socialfond Plus, Fonden for Retfærdig Omstilling eller brexittilpasningsreserven (herefter fondene).
 • At kommunikere om fondene i form af offentliggørelse af foto-, video- og lydoptagelser samt artikler på www.udviklingidanmark.dk, www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk, www.erst.dk og på Europa-Kommissionens hjemmeside samt på Erhvervsstyrelsens og Europa-Kommissionens Facebook-profiler og LinkedIn-profiler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses LinkedIn-profil.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, og - hvis der behandles helbredsoplysninger - artikel 9, stk. 2, litra g;

samt

 • Afsnit III kapitel II, jf. bilag XII, afsnit 2.1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006; eller
 • Artikel 47 og 49 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik; eller
 • Artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1755 af 6. oktober 2021 om oprettelse af brexittilpasningsreserven

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse og mobiltelefonnummer.

 • Foto-, video- og/eller lydoptagelser samt artikler, herunder de oplysninger om dig, som er indeholdt heri, f.eks. om din deltagelse i et projekt under en af fondene og din baggrund herfor samt dit forløb.

 • Hvis du deltager i et socialfondsprojekt, kan der være tale om behandling af følsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Europa-Kommissionen samt Erhvervsstyrelsens databehandlere.

​​Bemærk derudover, at oplysninger indeholdt i foto-, video- og/eller lydoptagelser samt artikler, kan blive offentliggjort i overensstemmelse med formålet beskrevet ovenfor.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

 • Erhvervsstyrelsen har fået dine personoplysninger fra dig selv eller fra den operatør, som har fået tilskud fra en af fondene til det projekt, som du deltager i.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Foto-, video- og lydoptagelserne samt artiklerne, hvori du optræder, opbevares i fem et halvt år efter, at de er blevet offentliggjort.
 • På sociale medier vil foto-, video- og lydoptagelserne samt artiklerne dog ligge tilgængelige, så længe det pågældende sociale medie tillader det.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.