Genannoncering: Udvikling, test og demonstration af grøn energi - Lokale erhvervsfyrtårne II (Bornholm)

Frem til 21. august 2023 kl. 12.00 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til i alt 8 mio. kr. til Genannoncering: Udvikling, test og demonstration af grøn energi - Lokale erhvervsfyrtårne II (Bornholm).

 • Opdateret 24. august 2023
Lukket

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Mere forskning og innovation i danske SMV'er

 • Målgruppe

  Indsatsens målgruppe er SMV’er og iværksætter-
  virksomheder, som opererer inden for erhvervsfyrtårnets formål, og aktiviteterne kan både fokusere på SMV’er og iværksætter-
  virksomheder, der enten er innovationsaktive eller endnu ikke har innovationsaktiviteter.

 • Finansiering

  8 mio. kr. Fordelt med op til 3 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler og det resterende beløb fra EU's Regionalfond

 • Projektperiode

  3 år

 • Ansøgningsperiode

  23. juni 2023 til 21. august 2023 kl. 12.00.

Ansøg

Baggrund

I februar 2022 udmøntede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 595 mio. kr. fra REACT-EU til udviklingen af otte lokale erhvervsfyrtårne. Udmøntningen var en opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. 

I december 2022 indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igen ansøgninger – denne gang med henblik på videreudvikling af de lokale erhvervsfyrtårne. Ansøgningerne skulle – inden for rammerne af de indgåede partnerskabsaftaler – bygge videre på de allerede igangsatte aktiviteter under den første erhvervsfyrtårnsannoncering.  

På bestyrelsesmødet den 8. juni 2023 blev ansøgningerne fra anden runde behandlet, og bestyrelsen besluttede at udmønte yderligere 312 mio. kr. til de lokale erhvervsfyrtårne. Endvidere besluttede bestyrelsen at genudbyde op til 8 mio. kr. i en ny annoncering målrettet det bornholmske erhvervsfyrtårn.

Bemærk: Dette er en genannoncering, og der kan kun søges midler til innovationsaktiviteter, der fremmer udvikling, test og demonstration af grøn energi på Bornholm.

For Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er det centralt, at udviklingen af erhvervsfyrtårnene:

 • Bidrager til at udvikle danske styrkepositioner
 • Kommer hele landet til gavn
 • Tager udgangspunkt i eksisterende strukturer i innovations- og erhvervsfremmesystemet
 • Inddrager virksomheder, herunder særligt SMV’er og andre relevante partnere på tværs af landet, så erhvervspotentialet i det pågældende erhvervsfyrtårn udfoldes bedst muligt.

Genannoncering - Udvikling, test og demonstration af grøn energi - Lokale erhvervsfyrtårn II (Bornholm)

Formålet med indsatsen er at styrke SMV’er og iværksættervirksomheders innovationskapacitet i regi af erhvervsfyrtårnet. Med innovation forstås implementeringen af en ny eller væsentligt forbedret vare eller tjenesteydelse, en ny eller væsentligt forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode. Innovation skal under denne indsats ske i samarbejde og samskabelse med andre.

Eksempler på aktiviteter

Adgang til test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter  
Støtte til SMV’ers og iværksættervirksomheders brug af eksisterende test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter, støtte til tiltag, der understøtter eller faciliterer SMV’ers og iværksættervirksomheders adgang til og samarbejde om brug af nyetablerede eller eksisterende faciliteter m.v.

Etablering eller udvidelse af test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter
Støtte til etablering eller kapacitetsudvidelse af test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter, herunder maskiner, udstyr og anlæg.

Innovationssamarbejder  
Samspil mellem virksomheder og andre aktører, herunder F&U- aktiviteter, B2B-samarbejder, offentlig-privat-samarbejde, konceptudviklingsforløb eller behovs- og potentialeafdækningstiltag. Der kan også gennemføres forprojekter og gennemførlighedsundersøgelser, såfremt disse bruges til at planlægge og understøtte øvrige aktiviteter i projektet.

Videndeling og matchmaking
Aktiviteter, der har til formål at formidle viden og etablere relationer mellem virksomheder og andre relevante aktører, fx seminarer, konferencer, workshops, faglige netværk mv., der kan bidrage til videnopbygning, videndeling og idéskabelse. Der kan afholdes generel matchmaking, kollektive forløb mv., der har til formål at inspirere aktører til samarbejde og afklare virksomheders potentiale til at indgå i samarbejde. Der kan endvidere støttes idégenereringsforløb mellem virksomheder og relevante aktører.

Målgruppe

Indsatsens målgruppe er SMV’er og iværksættervirksomheder, som opererer inden for erhvervsfyrtårnets formål, og aktiviteterne kan både fokusere på SMV’er og iværksættervirksomheder, der enten er innovationsaktive eller endnu ikke har innovationsaktiviteter.

Store virksomheders deltagelse

Store virksomheder (ikke-SMV’er) kan deltage som projektpartnere under hensyntagen til statsstøttereglerne og modtage tilskud som led i for eksempel samarbejde med SMV’er. Det er en forudsætning, at de store virksomheders deltagelse i konkrete aktiviteter medvirker til at styrke SMV’ers konkurrenceevne, for eksempel ved at få adgang til værdifuld viden eller test af løsninger. Det kan også ske gennem opdyrkning af samarbejdspartnere i ind- og udland.

Store virksomheder kan endvidere indgå som en del af ledelsen af samarbejdskredsen bag ansøgningen og medinvestere i erhvervsfyrtårnene.  Store virksomheders deltagelse skal således bidrage til at:

 • udvikle SMV'ernes forretning eller medarbejdere
 • understøtte iværksætternes udvikling
 • understøtte inklusion af udsatte borgere

Indsatsen vil blive finansieret med i alt 8 mio. kr., heraf op til 3 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler og resten fra EU's Regionalfond.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra tre kriterier:

A: Realisering af formålet med erhvervsfyrtårnet, herunder vision og sigtelinjer
B: Partnerskab, lokal og national forankring og governance
C: Privat engagement og fokus på virksomhedernes behov

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet.

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om annonceringens faglige indhold eller om Regionalfonden samt ansøgningsproces: 

Torben Juul Classen 

Email: torcla@erst.dk

Telefon: 35 29 17 72

Merete Woltmann

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om annonceringens faglige indhold eller om Regionalfonden samt ansøgningsproces: 

Merete Woltmann

Email: hanwol@erst.dk

Telefon: 35 29 17 02

Kontaktperson - Bornholms erhvervsfyrtårne

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om partnerskaberne og de lokale erhvervsfyrtårne.

Bornholm: Julie Lund Kiilerich: julkii@erst.dk