Nyhed

Høring: Udkast til administrations- og regnskabsbekendtgørelse om brexittilpasningsreserven

Udkast til bekendtgørelse om administration, støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af støtte fra brexittilpasningsreserven er netop sendt i offentlig høring.

  • 17. marts 2022
  • Nye regler, programændringer, høringer m.m.
Stockfoto - høring

Foto: iStock.com/skynesher 

Baggrund og hovedindhold

Danmark modtager ca. 2 mia. kr. fra EU’s brexittilpasningsreserve i perioden 2020-2023 for at imødegå de negative konsekvenser, som Brexit har haft for dansk erhvervsliv. De overordnede rammer for administrationen af reserven er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af brexittilpasningsreserven, som trådte i kraft den 6. oktober 2021.

Brexitforordningen skaber rammerne om en effektiv udmøntning af reserven i Danmark og stiller bl.a. krav om, at de indsatser, der gennemføres under reserven, er en konsekvens af Brexit, samt at der i forbindelse med udmøntning af midlerne fra reserven skal træffes de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger og oprettes et effektivt forvaltnings- og kontrolsystem.

Erhvervsstyrelsen er udpeget som forvaltnings- og revisionsorgan for reserven og har ansvaret for at implementere de midler fra reserven, der tildeles Danmark under erhvervsaksen.

Udkast til bekendtgørelse om administration, støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af støtte fra brexittilpasningsreserven fastsætter de nærmere regler om organer med ansvar for forvaltningen af det danske bidrag fra reserven og for administrationen af midler under erhvervsaksen.

Udkastet fastsætter bl.a. regler om udpegning af Fiskeristyrelsen som bemyndiget organ for administration af midler tildelt under fiskerikompensationsaksen og administrative regler for øvrige offentlige myndigheder, der administrerer midler under erhvervsaksen, herunder regler om ansøgning om tilsagn, støtteberettigelse, regnskab og resultater samt revision og kontrol.

Send et høringssvar

Fristen for at indsende høringssvar er:

Torsdag den 14. april 2022 kl. 12.00.

Høringssvar skal sendes til:

Emma Grepperud Krog: [email protected], cc. Mia Andersen: [email protected]rst.dk

Alternativt kan I sende jeres høringssvar med almindelig post til:
Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Vil I vide mere?

På Høringsportalen kan I læse mere om den offentlige høring. Her finder I også høringsbrev og -liste.

Find høringsbrev, udkast til bekendtgørelse og høringsliste på Høringsportalen

Kontakt

I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål om høringen.

Emma Grepperud Krog

Email: [email protected]

Telefon 35 29 1781