Nyhed

Høring: Udkast til bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen

Udkast til bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling er netop sendt i offentlig høring.

  • 15. december 2021
  • Nye regler, programændringer, høringer m.m.
Stockfoto - høring

Foto: iStock.com/skynesher 

Baggrund og hovedindhold

Den 1. januar 2022 træder lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og lov om erhvervsfremme i kraft.
Med lovændringen tildeles erhvervsministeren beføjelse til at fastsætte regler om bemyndigede organers indstillingsret til midler under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst fra Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. Loven tildeler derudover ministeren beføjelse til at beslutte, at ministeren selv udmønter dele af midlerne fra fondene, hvis særlige forhold tilsiger det.

Som konsekvens af loven er der behov for at tilpasse bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Udkastet til bekendtgørelse skal således erstatte bekendtgørelse nr. 1806 af 28. december 2018.

Med bekendtgørelsen bliver erhvervsministerens beføjelser, med undtagelse af visse bestemmelser, henlagt til Erhvervsstyrelsen. Det forventes dermed, at Erhvervsstyrelsen bliver forvaltningsmyndighed for Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling samt eventuelt andre fonde, hvor det fra EU’s side er bestemt, at fonden eller instrumentet skal forvaltes efter samme principper som disse fonde.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 26. januar 2022.

Læs udkastet til henlæggelsesbekendtgørelsen (pdf)

Send et høringssvar

Fristen for at indsende høringssvar er:

Onsdag den 12. januar 2022 kl. 12.00.

I skal indsende jeres høringssvar på mail til Camilla Jøker Bach: [email protected]

Alternativt kan I sende jeres høringssvar med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Vil I vide mere?

På Høringsportalen kan I læse mere om den offentlige høring. Her finder I også høringsbrev og -liste. 

Find høringsbrev, udkast til bekendtgørelse og høringsliste på Høringsportalen

I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål til Camilla Jøker Bach: [email protected] og telefon 3529 1702.