Hvem kan søge midler?

Bliv klogere på, hvad en operatør er - og find ud af, om I er i målgruppen for at søge midler.

 • Opdateret 22. marts 2022
Stockfoto - hænder ved tastatur

Foto: iStock.com/RossHelen 

Når en ansøgningsrunde åbner, søger vi typisk efter en eller flere tilsagnsmodtagere eller operatører. Små og mellemstore virksomheder søger som udgangspunkt ikke støtte direkte fra en ansøgningsrunde under EU's Regionalfond eller EU's Socialfond Plus. De indgår derimod som økonomiske partnere og statsstøttemodtagere i projekter under større operatører.

En tilsagnsmodtager er den partner, der underskriver tilsagnet, og som administrerer projektet på vegne af alle de økonomiske partnere og dermed er ansvarlig for projektets gennemførelse.

Tilsagnsmodtager skal administrere efter ét samlet budget og efter de samlede måltal for hele projektet. Det betyder også, at hvis en økonomisk partner i projektet fx mangler dokumentation ved kontrol, så er det tilsagnsmodtager, der hæfter for et eventuelt tilbagebetalingskrav over for Erhvervsstyrelsen. 

Tilsagnsmodtager er altid økonomisk partner. Derfor er det ikke muligt at lade en partner, som ikke har økonomisk (med)ansvar for et projekt, være ansvarlig for gennemførelsen af det. Tilsagnsmodtager behøver ikke at underskrive en partnererklæring, da tilsagnsmodtager underskriver tilsagnet. Tilsagnsmodtager skal have dansk CVR-nummer. 

Erhvervsstyrelsen udbetaler EU-støtten til tilsagnsmodtagers NemKonto. Erhvervsstyrelsen forholder sig som udgangspunkt ikke til, hvordan EU-støtten fordeler sig internt i projektet, og projektet har således en fleksibilitet til internt at organisere sig økonomisk, som det passer bedst.


Statsstøttereglerne kan dog betyde, at et projekt skal overholde regler for, hvor meget støtte en støttemodtager kan få via projektet. 

Eksempler på operatører - ikke-udtømmende liste:

 • Erhvervskontorer
 • Erhvervsorganisationer
 • Erhvervshuse
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Videninstitutioner
 • Kommuner
 • Klyngeorganisationer
 • Fonde
 • Foreninger
 • Private virksomheder
 • Offentlige organisationer
 • Arbejdsmarkedets parter
   

Økonomisk partner er alle fysiske og juridiske personer, som afholder støtteberettigede udgifter. Erhvervsstyrelsen identificerer disse ved CVR-/P-nr. eller CPR-nr. 

Økonomiske partnere skal have dansk CVR- eller CPR-nummer, og alle økonomiske partnere skal underskrive en partnererklæring. 

Bemærk, at en økonomisk partner er defineret ved, at denne afholder udgifter som medtages i støttegrundlaget. Hvis en deltagende virksomheds udgifter ikke medtages i støttegrundlaget, er denne ikke økonomisk partner, men kan dog fortsat være statsstøttemodtager i projektet.

Eksempler på økonomiske partnere:

 • En virksomhed/institution er med i planlægningen og gennemførelsen af et projekt.
 • En virksomhed er med i et projekt alene med henblik på udvikling af selve virksomheden.
 • En iværksætter er på vej til at etablere virksomhed i et projekt.
 • En virksomhed/institution er med i et projekt, fordi en eller flere af virksomhedens ansatte deltager i et kompetenceudviklingsforløb i projektet.

En statsstøttemodtager er en juridisk enhed i et projekt, der via offentlige midler (inkl. EU-midler) opnår en konkurrencefordel på markedet. Statsstøtte er ikke kun kontant udbetalt støtte til en virksomhed, men kan også være i form af en gratis ydelse, hvor virksomheden indirekte får støtte. Det afgørende er altså ikke, om der går en pengestrøm fra projektet til en virksomhed, men om virksomheden opnår en økonomisk fordel ved deltagelse i projektet. 

Statsstøttereglerne skal overholdes i et projekt. Derfor er det er, at tilsagnsmodtager allerede på ansøgningstidspunktet indtænker håndteringen af statsstøtte i projektet. Projektets statsstøttevilkår vil fremgå at tilsagnet. Det er tilsagnsmodtagers ansvar at overholde reglerne og kravene hertil. 

Det er ikke kun økonomiske partnere, der kan være statsstøttemodtagere. Virksomheder, der ikke er økonomiske partnere i projektet, kan på anden vis være deltagere i projektet, hvorigennem de modtager indirekte statsstøtte via deres ikke-økonomiske involvering i projektet.

Det kan fx være en virksomhed, hvis medarbejdere deltager i et kompetenceudviklingsforløb, og hvor deltagelse i forløbet medfører, at virksomheden opnår indirekte statsstøtte. Virksomheden er ikke økonomisk partner i projektet, idet virksomheden ikke har udgifter med i projektet, men opnår en fordel ved deltagelsen gennem kompetenceudviklingsforløbet til medarbejderne. I sådan et tilfælde er virksomheden statsstøttemodtager i projektet men uden at være økonomisk partner. 

Alle statsstøttemodtagere i projektet skal oplyses til Erhvervsstyrelsen.