Nyhed

Indkaldelse af ansøgninger til Nationalt kompetencecenter for Social Innovation 2.0

Frem til den 9. oktober 2023 har Erhvervsstyrelsen åbent for interessetilkendegivelser om at deltage i opbygning og konsolidering af et nationalt kompetencecenter for social innovation i Danmark.

  • 25. september 2023
  • Uddannelse, livslang læring og social inklusion
Stockfoto - høring

Foto: iStock.com/skynesher 

Ansøgningsprocessen til at blive nationalt kompetencecenter for social innovation er todelt. Først skal Erhvervsstyrelsen erklære sin støtte til den bedst egnede organisation på baggrund af indkomne interessetilkendegivelser. Erhvervsstyrelsens støtteerklæring giver efterfølgende formel adgang til at søge puljen, der administreres af European Social Fund Agency (ESFA). 

Nærværende indkaldelse af interessetilkendegivelser er derfor ikke en annoncering af midler. Det vil være ESFA, som efterfølgende tildeler midler på baggrund af vurdering af ansøgninger fra forskellige konsortier samt varetager administrationen i øvrigt.

European Social Fund Agency (ESFA) har indtil 30. november 2023 åbent for ansøgninger om midler til opbygning og konsolidering af kapaciteten i nationale kompetence center for social innovation.

Du kan læse mere om annonceringen hos National Competence Centres for Social Innovation: Building-up and Consolidating the Capacity

Ansøgninger skal være vedlagt en støtteerklæring fra den relevante nationale myndighed. I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der skal afgive denne støtteerklæring. Det er kun konsortier bestående af deltagere fra mindst tre forskellige EU-medlemslande, der kan søge om midlerne. Konsortiedeltager skal have en støtteerklæring fra hvert sit respektive medlemsland.

Det vil sige at, det kun er ansøgere fra Danmark, der har opnået en støtteerklæring fra Erhvervsstyrelsen, der er berettiget til at ansøge midler fra ESFA i et tværnationalt konsortie.

Hvem kan søge? 

Formålet med denne indkaldelse af interessetilkendegivelser er finde en egnet kandidat i Danmark. 

Der kan kun afgives én støtteerklæring per medlemsstat, men støtteerklæringen kan evt. afgives til en gruppe af aktører.

Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af de indkomne interessetilkendegivelser afgive en støtteerklæring til den organisation eller gruppe af organisationer, som vurderes bedst egnet til at yde støtte til sociale innovationsaktører, herunder forvaltningsmyndigheden, gennem viden, vejledning og gensidig national og tværnational videndeling. 

Erhvervsstyrelsen foretager udvælgelsen på baggrund af en helhedsvurdering af de indkomne interessetilkendegivelser, hvor der lægges vægt på nedenstående kvaliteter:

  • A. Viden og erfaring
    Ansøger har demonstreret og kan dokumentere viden og erfaring med sociale innovationsværktøjer, metoder, modeller samt erfaring med netværks- og platformsbaserede arbejdsformer til at understøtte, mobilisere og engagere økosystemet omkring social innovation. 
  • B. Administrativ og økonomisk kapacitet
    i nationale såvel som internationale netværk og agere aktivt med viden og faglighed om social innovation. 

Interessetilkendegivelsen skal udformes som en motiveret ansøgning, der beskriver ansøgers opfyldelse af ovenstående kvaliteter. 

Interessetilkendegivelsen skal indsendes til de@erst.dk

Fristen er den 9. oktober 2023 kl. 12.00.

Gert Kristoffersen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Gert Kristoffersen

Email: gerkri@erst.dk

Telefon: 35 29 13 15

Billede af Emilie

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Emilie Seierø Reese Jensen

Email: emijen@erst.dk

Telefon: 35 29 15 82

Hvad er social innovation?

Social innovation handler om aktiviteter, der er sociale både i deres formål og deres midler, og som vedrører udvikling og implementering af nye idéer, produkter, services, praksisser og modeller, der opfylder sociale behov og samtidig skaber nye sociale relationer eller samarbejder mellem civilsamfund, offentlige eller private organisationer, hvilket gavner samfundet og styrker dets handlekraft.

Hvilke opgaver har et nationalt kompetencecenter for social innovation? 

Siden etableringen af nationale kompetencecentre for social innovation i alle medlemsstater i 2020 har deres nøglefunktion omfattet kapacitetsopbygning af beslutningstagere, videndeling på tværs af medlemsstater samt skabelse af synergier til socialfondsprogrammet og øvrige EU-programmer. I den kommende anden fase er fokus på at udbygge, udvikle og konsolidere kapaciteten til at understøtte social innovation. Det nationale kompetencecenter skal understøtte beslutningstagere inden for social innovation, herunder Erhvervsstyrelsen, gennem bl.a. information, vejledning og gensidig læring på nationalt og tværnationalt niveau. På et tværnationalt niveau skal kompetencecenteret styrke netværk, gensidig læring og fælles arbejde, og på nationalt niveau har det til opgave at etablere et systematisk samarbejde og videnudveksling med Erhvervsstyrelsen, sociale innovationsaktører og andre organisationer, der kan bidrage til at understøtte sociale innovationsaktiviteter. 

Læs mere om annonceringen National Competence Centres for Social Innovation: Building-up and Consolidating the Capacity, der administreres af European Social Fund Agency