2014-2020: Kommunikation og brug af logoer

Hvis jeres projekt får tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden i 2014-2020, skal I være opmærksomme på, at der medfølger en informationsforpligtelse. Forpligtelsen gælder også projekter, der får REACT-EU-støtte.

  • Opdateret 22. januar 2024
Banner med EU-logoer 2014-2020

Informationsforpligtelsen indebærer, at projektets tilsagnsmodtager og eventuelle økonomiske partnere skal anvende relevante logoer på alt kommunikationsmateriale, der er projektrelevant.

Det gælder fx:

  • Præsentationsmateriale
  • Hjemmesider og sociale medier
  • Signaturer i mails
  • Publikationer
  • Pressemeddelelser
  • Deltagerbeviser

Udover anvendelsen af det relevante logo skal der være en henvisning til den respektive fond.

Undervejs i projektforløbet skal der desuden være en beskrivelse af projektet på projektets hjemmeside eller på en anden relevant hjemmeside. Beskrivelsen skal stå i et rimeligt forhold til tilskuddets størrelse og omfatte projektets mål og forventede output og fremhæve den økonomiske støtte fra fondene.

NB! Projekter, der modtager støtte under REACT-EU, skal bruge det særlige EU-logo med den supplerende henvisning "finansieret som led i EU's reaktion på COVID-19-pandemien". 

Vær opmærksom på, at der er en række tekniske krav til logoernes anvendelse, særligt i forbindelse med brugen af logoer på hjemmesider. Kravene fremgår af vejledningen, hvor de grafiske krav til logoet også er beskrevet.

Vi stiller logoer til rådighed til både tryk og webbrug her på hjemmesiden. Ved at bruge de logoer, vi stiller til rådighed, har I sikkerhed for, at de grafiske krav til logoet bliver overholdt. Samtidig har I sikkerhed for, at kravet om henvisning til den relevante fond er overholdt.

I kan finde logoer for Socialfonden eller Regionalfonden og et fælles logo for de to fonde. EU-logoerne findes på dansk, engelsk, i farve og sort/hvid. Ønsker I at gengive EU-logoet på farvet baggrund, skal I huske, at logoet skal være omgivet af en hvid ramme. I dette tilfælde er logoet kun tilgængeligt for download i det format, der er egnet til trykte medier. Vær opmærksom på, at den hvide ramme ikke kan ses, hvis logoerne er meget små.

Som tilsagnsmodtager og økonomisk partner er I også forpligtet til at hænge en plakat op med information om projektet. Plakaten skal mindst have A3-størrelse, og den skal hænge på et sted, som er klart synligt for offentligheden. Det kan fx være i indgangsområdet til en bygning. Erhvervsstyrelsen havde i programperioden en plakatskabelon, som skulle anvendes til formålet. Denne er ikke længere tilgængelig. 

NB! Projekter, der modtager støtte under REACT-EU, skal på plakaten angive formuleringen "finansieret som et led i EU's reaktion på COVID-19-pandemien" sammen med medfinansieringsbeløbet.

Virksomheder, der modtager EU-tilskud i forbindelse med et strukturfondsprojekt, skal opsætte en permanent plade, i følgende tilfælde:

  • Hvis virksomheden har modtaget EU-tilskud til indkøb af fx en maskine eller udstyr
  • Hvis det samlede offentlige tilskud til indkøbet er over 500.000 euro.

Pladen skal sættes op senest 3 måneder efter afslutningen af projektet, og pladen skal indeholde projektets titel og hovedmålsætning. EU-logoet skal anvendes på pladen i overensstemmelse med de krav, som fremgår af vejledningen for anvendelse af EU-logoer.

Pladen skal placeres på et klart synligt sted og have en betydelig størrelse.