Projekter med bevilling fra finansloven

Læs, hvordan vi behandler oplysninger i projekter, der har fået bevilling fra finansloven efter lov om erhvervsfremme § 2.

 • Opdateret 9. maj 2022

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 17 00
Mail: de@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, att. databeskyttelsesrådgiver

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Oplysningerne indsamles og behandles til brug for behandlingen, gennemførelsen, kontrollen, evalueringen og effektmålingen af projektet, der har fået bevilling fra Finansloven efter lov om erhvervsfremme § 2, som du er tilknyttet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme § 2.
 • Tidligere gældende lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling § 2 med senere ændringer
 • Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme § 2
 • Lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme § 2
 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) artikel 6, stk. 1, litra c og e.
 • Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) §§ 6 og 11.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Cpr.nr., navn, adresse, e-mailadresse og mobiltelefonnummer.
 • Lønsedler, timeregistreringer, ansættelseskontrakt samt eventuelle tillæg hertil, hvis udgifterne til din løn medtages i et projektregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Hvis din arbejdsgiver er tilsagnsmodtager på et projekt, der har fået bevilling fra Finansloven efter lov om erhvervsfremme § 2, får Erhvervsstyrelsen dine personoplysninger fra din arbejdsgiver, eller

Hvis din arbejdsgiver er er partner i et projekt, der har fået bevilling fra Finansloven efter lov om erhvervsfremme § 2, får Erhvervsstyrelsen dine personoplysninger fra den juridiske person (tilsagnsmodtager), som har fået bevilget et tilskud, og som udarbejder et regnskab til Erhvervsstyrelsen på baggrund af de oplysninger, som din arbejdsgiver har videregivet om dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis dine personoplysninger behandles som led i et projekt, der har fået bevilling fra Finansloven efter lov om erhvervsfremme § 2, hvori der ikke er statsstøtte, opbevares dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Hvis dine personoplysninger behandles som led i et projekt, der har fået bevilling fra Finansloven efter lov om erhvervsfremme § 2, hvori der er statsstøtte, opbevares dine personoplysninger i 10 år fra det tidspunkt, hvor den individuelle støtte blev ydet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.