Projekter under Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i 2021-2027

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med projekter under Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling.

 • Opdateret 26. september 2022

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 17 00
Mail: de@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, att. "Databeskyttelsesrådgiver"

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Oplysningerne indsamles og behandles til brug for behandlingen, gennemførelsen, kontrollen, evalueringen og effektmålingen af det projekt, som du er tilknyttet, og som har modtaget støtte fra Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. 
 • Endvidere kan oplysningerne blive anvendt til statistiske eller videnskabelige formål samt til analyse- eller evalueringsopgaver om
  • Erhvervsfremmesystemet, herunder bl.a. klyngeindsatsen, samt Regionalfonden, Socialfonden Plus og/eller Fonden for Retfærdig Omstilling
  • Uddannelsessystemet i forbindelse med effektmåling af projekter under Socialfonden Plus

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse nr. 285 af 1. marts 2022 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, herunder bl.a. §§ 16, 18, 19, 32 og 34.
 • Artikel 74, stk. 1, litra a) - d), i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021, jf. §1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 162 af 28. januar 2022 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus 
 • Artikel 17, jf. bilag I, i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2021/1057 af 24. juni 2021 om oprettelse af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1296/2013
 • Artikel 6, stk. 1, litra c) og e), samt artikel 9, stk. 2, litra f) og g), i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)
 • § 11, stk. 1, i lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Cpr-nr., navn, adresse, e-mailadresse og mobiltelefonnummer samt evt. CVR-nr./P-nr./VAT-nr.
 • Oplysninger indeholdt i lønsedler, timeregistreringer, arbejdsbeskrivelse, ansættelseskontrakt samt evt. tillæg hertil, hvis udgifterne til din løn medtages i et projektregnskab til Erhvervsstyrelsen.
 • Oplysninger om tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder ledighed og uddannelsesniveau, hvis du er deltager i et projekt under Socialfonden Plus.
 • Evt. helbredsoplysninger, hvis du deltager i et projekt under Socialfonden Plus, prioritet 1 eller 3 i det nationale program for Socialfonden Plus.
 • Logning i PRV (ProjektRapporteringsVærktøjet) for personer, der har brugeradgang hertil herunder hvornår du har været logget ind i PRV, og hvilke apps, du er tilgået i PRV.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Rigsrevisionen, EU-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, European Anti-Fraud Office, andre offentlige myndigheder samt Erhvervsstyrelsens databehandlere.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Erhvervsstyrelsen får dine oplysninger fra dig selv eller fra din arbejdsgiver, hvis din arbejdsgiver er tilsagnsmodtager på et projekt, som har modtaget tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling.

Hvis din arbejdsgiver er økonomisk partner i et sådant projekt, får Erhvervsstyrelsen dine personoplysninger fra den juridiske person (tilsagnsmodtager), til hvem Erhvervsstyrelsen har bevilget et tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling.

Erhvervsstyrelsen kan endvidere indhente dine oplysninger fra andre offentlige myndigheder.

Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis der er statsstøtte i det projekt, som du er tilknyttet, skal oplysningerne opbevares indtil udgangen af 2039. Hvis der ikke er statsstøtte i det projekt, som du er tilknyttet, skal oplysningerne opbevares i 5,5 år efter Erhvervsstyrelsens sidste udbetaling til projektet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.