Projekter under brexittilpasningsreservens erhvervsakse

Læs vores privatlivspolitik for projekter, der har fået midler under brexittilpasningsreservens erhvervsakse.

 • Opdateret 9. juni 2022

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 17 00
Mail: de@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, att. Databeskyttelsesrådgiver

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Oplysningerne behandles som led i administrationen af brexittilpasningsreserven.
 • Oplysningerne indsamles og behandles til brug for behandlingen, gennemførelsen, kontrollen, revisionen og resultatmålingen af det projekt under brexittilpasningsreservens erhvervsakse, som du er tilknyttet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1755 af 6. oktober 2021 om oprettelse af brexittilpasningsreserven art. 14, stk. 1, litra e og f og stk. 3, litra c.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen) art. 6, stk. 1, litra c og e.
 • Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) § 11, stk. 1.
 • Bekendtgørelse om administration, støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. i forbindelse med udbetaling af støtte fra brexittilpasningsreserven § 13.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Fortrolige personoplysninger, herunder CPR-nr. på projektdeltagere.
 • Almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer og evt. CVR-nr./P-nr. samt lønoplysninger som lønsedler, timeregistreringer, ansættelseskontrakt samt evt. tillæg hertil, hvis udgifterne til din løn medtages i et projekt-regnskab til Erhvervsstyrelsen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • EU-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, Rigsrevisionen, European Anti-Fraud Office, andre offentlige myndigheder samt Erhvervsstyrelsens databehandlere.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne stammer fra et projekt, der modtager midler fra brexittilpasningsreserven.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i fem år fra den 30. september 2024.

Hvis der er statsstøtte i det projekt, som du er tilknyttet, opbevarer vi dine oplysninger i mindst 10 år fra den 31. december 2023.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.    
  
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere op-lysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside