Udvikling af turismeområder

Frem til den 15. august 2024 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en indsats inden for temaet Udvikling af turismeområder. Indsatsen skal bidrage til at fremme private investeringer i turismeområder.

Ansøgere forventes at være kommuner - enten alene eller i partnerskab med andre kommuner eller private aktører.

 • Opdateret 2. juli 2024
Åben

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Turisme

 • Finansiering

  Op til 52 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 30 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler 

 • Projektperiode

  2024-2027 

 • Ansøgningsperiode

  Den 8. maj 2024 til den 15. august 2024 kl. 12.00

Ansøg

Baggrund  

Turisme skaber arbejdspladser og omsætning i hele landet og har stor betydning for, at byer og lokalområder – også uden for højsæsonen – kan have et aktivt handelsliv og følgeerhverv som fx attraktive kultur- og oplevelsestilbud. Et attraktivt turismeprodukt med kapacitet, plads og faciliteter, som matcher kundernes efterspørgsel, er en vigtig forudsætning for, at den danske turismebranche kan få del i den forventede fremtidige vækst i den globale turisme.  

Et vigtigt opmærksomhedspunkt ift. de manglende investeringer er, at det samlede turismeprodukt sjældent skabes af én virksomhed, men er et resultat af samspillet mellem flere forskellige virksomheder og af offentlige aktiviteter og tilbud (fx transport- og kulturtilbud). Fx er det en forudsætning for at tiltrække private turismeinvesteringer, at den grundlæggende turismerelaterede infrastruktur, herunder rekreativ adgang til havet, spisesteder, oplevelser mv. er til stede. Det er afgørende, at der er gode vilkår for udvikling i de områder, hvor turismens vækstpotentiale ikke udnyttes, hvis turismebranchen og dens følgeerhverv i Danmarks kyst- og naturområder skal få del i den forventede fremtidige globale stigning i turismen. En forudsætning for denne vækst er, at der kan tilbydes et konkurrencedygtigt og attraktivt turismeprodukt med kapacitet og plads til turisterne.  

På baggrund af ovenstående indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger inden for temaet ”Udvikling af turismeområder”, som via støtte til turismerelateret infrastruktur skal fremme private investeringer i turismeområder.   

Annoncering: Udvikling af turismeområder

Det overordnede formål med indsatsen er at styrke kulturens og den bæredygtige turismes rolle i økonomisk udvikling, social inklusion og social innovation. Dette skal ske gennem støtte til projekter, der - med respekt for natur, miljø og kultur - gør et område mere attraktivt, styrker kvaliteten af turismeproduktet og skal forbedre forudsætningerne for yderligere private investeringer i området.  

Faciliteter eller infrastruktur, der kan forbedre det samlede turismeproduktet, kunne fx være:  

 • Etablering eller fornyelse af havnemiljøer, der inspirerede til aktiviteter, ophold og kommercielle tilbud på havnen og inviterede til, at turister og borgere kunne bruge vandet aktivt.
 • Etablering eller udvikling af naturområder, fx gennem større tematiserede legeområder, opholdspladser, multi- og aktivitetsområder mv.  
 • Etablering af en sammenhængende og varieret oplevelsesrute, der formidlede et steds kultur og historie, naturens kvaliteter mv. og bandt eksisterende og nye byrum, oplevelsespunkter og funktioner sammen.

Målgruppe

De grupper, der forventes at opnå gavn af indsatsen, er virksomheder, turismeorganisationer, destinationsselskaber og øvrige offentligt lignende aktører, der bidrager til udvikling af byer og bymidter, landdistrikter og kystområder gennem turismeerhvervene. Borgere og især besøgende turister forventes ligeledes at få gavn og glæde af de nye anlæg, faciliteter og oplevelser, som projekternes indsatser vil resultere i.  

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil støtte udvikling af turismeområder med op til 82 mio. kr. i finansiering. Heraf finansieres op til 52 mio. kr. fra Regionalfonden, prioritet 3 ”Udvikling af turismeområde” og op til 30 mio. kr. fra decentrale erhvervsfremmemidler. Ud af de 52 mio. kr. fra Regionalfonden er der reserveret 17,6 mio. kr. til Region Sjælland. Det endelige beløbs størrelse afhænger af, om Danmark får udbetalt et særligt ”fleksibilitetsbeløb” på 18,5 mio. kr., som afhænger af Europa-Kommissionens godkendelse i 2025. Det skyldes de særlige EU-regler for EU-fonde. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tager derfor forbehold for, at EU-tilskuddet i tilsagnet enten:

 • helt eller delvist erstattes med decentrale erhvervsfremmemidler, eller
 • nedsættes forholdsmæssigt,  

såfremt Danmark ikke får tildelt fleksibilitetsbeløbet til turismeformål.  

I kan ansøge om tilskud til projekter med et budget på minimum 15 mio. kr., og I kan maksimalt ansøge om i alt 20 mio. kr. i tilskud (Regionalfondsmidler og DEM).  

For danske småøer er der for denne ansøgningsrunde øremærket op til 4 mio. kr. For projekter beliggende på en dansk småø kan der ansøges om tilskud til projekter med et minimumsbudget på 5 mio. kr. og maksimalt 4 mio. kr. i tilskud.  

Støtteprocenten kan udgøre op til 68 pct. i Region Sjælland og op til 56 pct. i øvrige regioner. Tilskuddet vil i videst muligt omfang tildeles som EU-midler. Dette er gældende for begge puljer.

I kan ansøge regionalfondsmidler uden samtidig at ansøge decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan ikke ansøges decentrale erhvervsfremmemidler alene.  

Projektets øvrige finansiering forventedes at komme fra partnerne i projektet, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv. 

Ansøgninger ville blev vurderet ud fra fire kriterier:

A: Resultater og effekter  
B: Strategisk fokus  
C: Partnerskab og samarbejde 
D: Lokal forankring

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet.  

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritet 3 om udvikling af turismeområder, der skal bidrage til at fremme private investeringer i turismeområder.

Ansøgninger skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver MitID-Erhverv).

Ansøgningsfristen er den 15. august 2024 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger på sit møde den 14. november 2024.

Informationsmøde 

Sekretariatet afholdte informationsmøde som webinar mandag den 3. juni 2024, kl. 09.30-11.00.

Se slides fra webinaret (pdf)

Se Q&A fra webinaret (pdf)

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en startpakke med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter til puljen for lokale og tværgående turismeprojekter.

Billede af Cecilie

Kontakt

For yderligere information om temaets faglige indhold eller om Regionalfonden samt ansøgningsproces kontakt:

Cecilie Cassøe Hald 

Telefon: 3529 1477

Email: cechal@erst.dk 

Grundet ferie kan der ikke påregnes besvarelse af spørgsmål vedrørende annonceringen Udvikling af turismeområder i uge 30. Ved spørgsmål af mere generel karakter kan du henvende dig til de@erst.dk, og evt. bede om at blive viderestillet til en medarbejder i DE Turisme og Byudvikling.