Implementering og skalering af velfærdsteknologi

Frem til 22. august 2023 kl. 12.00 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til i alt 72 mio. kr. til velfærdsteknologi.

 • Opdateret 7. juni 2023
Åben

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

 • Målgruppe

  Indsatsens vigtigste målgrupper er dels SMV’er og iværksættere inden for velfærdsteknologi, dels offentlige myndigheder, der har et ledelsesmæssigt forankret fokus på velfærdsteknologi, og som prioriterer velfærdsteknologi i driften.

 • Finansiering

  34 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, 20 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 18 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

 • Projektperiode

  Op til tre år.

 • Ansøgningsperiode

  Den 25. maj 2023 til 22. august 2023 kl. 12.00.

Ansøg

Baggrund

Demografiske ændringer, ressourceknaphed, flere multisyge borgere og udfordringer med personalerekrutering sætter velfærdssektoren under pres. For at sikre en velfungerende velfærdssektor, er der brug for nye velfærdsteknologiske løsninger til at håndtere nogle af udfordringerne, der i dag findes i velfærdssektoren.

På trods af potentialet i og forventningerne til at velfærdsteknologi kan være med til løfte velfærden, er anvendelsen af ny teknologi i den danske velfærdssektor i dag begrænset. En styrkelse af særligt den offentlige sektors optag og anvendelse af velfærdsteknologi bidrager samtidig til at understøtte en skalering af danske virksomheders velfærdsteknologiske løsninger, som kan øge konkurrenceevnen hos virksomhederne.

Ved at velfærdssektoren i højere grad implementerer og høster gevinsterne ved anvendelse af velfærdsteknologi, bliver Danmark et udstillingsvindue for resten af ​​verden, hvilket øger chancen for, at de danske virksomheders løsninger også eksporteres til det globale marked.

På denne baggrund indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger inden for temaet ”Velfærdsteknologi”, til at accelerere implementering og skalering af velfærdsteknologiske løsninger i Danmark.

Annoncering: Implementering og skalering af velfærdsteknologi

Det overordnede formål med indsatsen er at accelerere spredningen af velfærdsteknologi i Danmark med særligt fokus på implementering og skalering. Indsatsen fokuserer på, at allerede udviklede velfærdsteknologiske løsninger implementeres og evt. tilpasses, så teknologiernes potentiale for national og international skalering øges til gavn for virksomhedernes vækst såvel som velfærdssektorens udvikling. 

Indsatsen skal derfor supplere eksisterende erhvervsrettede indsatser på det velfærdsteknologiske område, hvor fokus overvejende er på udvikling og modning af ny velfærdsteknologi, bl.a. Erhvervsfyrtårn Life Science og klyngeindsatsen.

Aktiviteter i projektet kan fx være:

 • Understøttelse af indkøb, implementering og skalering af velfærdsteknologi 
 • Facilitering af SMV’ers adgang til specialiserede test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter 
 • Støtte til kompetenceudvikling af medarbejdere i SMV’er, der producerer velfærdsteknologiske løsninger og medarbejdere i sundheds- og omsorgssektoren 

Målgruppe

Indsatsens vigtigste målgrupper er dels SMV’er og iværksættere inden for velfærdsteknologi, dels offentlige myndigheder, der har et ledelsesmæssigt forankret fokus på velfærdsteknologi, og som prioriterer velfærdsteknologi i driften.

Indsatsen vil blive finansieret med op til i alt 72 mio. kr., heraf 34 mio. kr. fra EU's Regionalfond, 20 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 18 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Den samlede støtteprocent kan maksimalt udgøre 70 pct. for Region Sjælland og 55 pct. for øvrige regioner. Støtten vil i videst muligt omfang blive tildelt som EU-midler.

På grund af krav om, at 31,5 pct. af strukturfondsmidlerne under den enkelte prioritet skal anvendes i Region Sjælland, reserveres mindst 31,5 pct. af midlerne i annonceringen til aktiviteter i Region Sjælland.

Ansøgere kan søge midler fra EU’s regionalfond og Socialfonden Plus uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men man kan ikke søge decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Projektets øvrige finansiering kan være kontante tilskud fra såvel private som offentlige givere, eller ske som projektpartnernes egenfinansiering, herunder gennem timer m.v.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra tre kriterier:

A: Virksomhedernes behov
B: Resultatskabelse og bæredygtig drift
C: Partnerskab, forankring og forenkling af erhvervsfremmesystemet

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet. 

Ansøgninger skal ligge inden for annonceringens rammer og rammerne af regionalfondsprogrammets prioritet 5, Udvikling af styrkeposition for velfærdsteknologi, samt programmet for Socialfonden Plus prioritet 1, indsatsområde 2.1.2. Kompetenceløft og livslang læring.

Ansøgning skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver MitID Erhverv).

Ansøgningsfristen er 22. august 2023 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger på sit møde 9. november 2023.

Har du brug for vejledning?

Erhvervsstyrelsen vejleder om rammerne for annonceringen, regler for støtteberettigelse mv.

For yderligere information om temaets faglige indhold, Regionalfonden samt ansøgningsproces kontakt: Stine Vad Bovtrup, [email protected] 3529 1777 eller Andreas Donald Munk Sørensen, [email protected]  3529 1394.

Har du spørgsmål til Socialfonden Plus kontakt: Camilla Trothe Mygind, [email protected] 3529 1791)

Erhvervsstyrelsen og Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) har etableret et samarbejde om, at CO-PI tilbyder sparring og processtøtte om innovative offentlige indkøb til potentielle ansøgere før indsendelse af ansøgning og efter evt. tilsagn. Tilbuddet er frivilligt og åbent for alle, men er målrettet ansøgere, hvis projekt indeholder innovative indkøb.

Informationsmøde og workshop

Sekretariatet holder informationsmøde som webinar torsdag den 1. juni 2023 kl. 13.00-15.00.

Tilmeld dig webinaret

Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) af­holder desuden en online workshop om innovative offentlige indkøb den 2. juni kl. 9-10:30.

Læs mere og tilmeld dig workshoppen

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Billede af Stine

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om temaets faglige indhold, Regionalfonden samt ansøgningsprocessen

Stine Vad Bovtrup
Email: [email protected]
Telefon: 35 29 17 77

Andreas Munk Sørensen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om temaets faglige indhold, Regionalfonden samt ansøgningsprocessen

Andreas Donald Munk
Email: [email protected]
Telefon: 35 29 13 94

Camilla Mygind

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Socialfonden Plus.

Camilla Trothe Mygind
Email: [email protected]
Telefon: 35 29 17 91