Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2023-2024

Frem til den 30. maj 2022 modtog Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger til i alt 160 mio. kr. fra klyngeprogrammet Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2023-2024.

Midlerne kunne søges af Danmarks 14 officielt udpegede klyngeorganisationer.

 • Opdateret 30. maj 2022
Lukket

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Innovation og klynger

 • Finansiering

  100 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 60 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  2 år

 • Ansøgningsfrist

  30. maj 2022 kl. 12.00

Baggrund

Formålet med klyngeprogrammet er at styrke virksomheders – og særligt SMV’ers – produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og videninstitutioner samt andre aktører inden for de relevante erhvervs- og teknologiområder.

De nationale klyngeorganisationer skal være den bærende kraft og understøtte innovation i verdensklasse inden for hele deres respektive økosystem, som ud over virksomheder og videninstitutioner også omfatter fx offentlige aktører, investorer og iværksættermiljøer.

Klyngeindsatsen skal ruste virksomhederne til at gribe nye muligheder og håndtere udfordringer knyttet til nye muligheder, behov og betingelser på markeder ude og hjemme baseret på samarbejde med hinanden og andre aktører. Det gælder ikke mindst i forhold til øget digitalisering, den gennemgribende grønne omstilling og omlægning til mere bæredygtighed i produktion og samfundet generelt.

Klyngeorganisationerne skal have internationalt udsyn og fremme samarbejde om innovation på tværs af landegrænser. Det skal bl.a. styrke adgangen til internationalt innovationssamarbejde og til ny international viden om test, demonstration, teknologi og forretningsmuligheder. 

Annoncering: Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2023-2024

Klyngernes kerneopgave

Klyngernes kerneopgave er at understøtte aktiviteter, der fremmer samarbejde om innovation, herunder videnbaseret innovation, mellem virksomheder og med forsknings- og videnmiljøer samt andre aktører i hele deres økosystem.

Klyngeorganisationerne skal dermed styrke det samlede økosystems mulighed for at øge virksomhedernes innovationskraft. Alle klyngeorganisationernes aktiviteter med offentlig medfinansiering skal ligge i forlængelse af denne kerneopgave. Aktiviteterne skal generelt være åbne for alle relevante virksomheder og øvrige aktører uanset branche, sektor og type at deltage i.

Klyngeorganisationernes aktiviteter skal både møde de aktuelle innovationsbehov og -udfordringer hos virksomhederne og adressere virksomhedernes fremadrettede udfordringer. Derfor skal klyngeorganisationerne facilitere innovations- og vidensamarbejde med fokus på den løbende udvikling i teknologier, forskning, markedstendenser og udfordringsbilleder på deres respektive fagområde.

Klyngeorganisationernes aktiviteter skal være tilgængelige for deres målgruppe på tværs af hele landet. Det er klyngernes opgave at etablere tilgængelighed på en effektiv, overskuelig og relevant måde begrundet i målgruppens behov og geografiske fordeling. Det kan fx ske i samarbejde med de tværkommunale erhvervshuse, der har en kerneopgave som knudepunkter i erhvervsfremmesystemet, og andre aktører som øvrige klyngeorganisationer samt videninstitutioner, GTS’er eller Innovationsfonden.

Bestyrelsen støtter generelt aktiviteter, der:

 • tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og udfordringer i relation til innovation og virksomhedernes brug af viden fra forsknings- og teknologimiljøer
 • er relevante og tilgængelige for målgruppen i hele landet 
 • styrker samarbejde og videnformidling mellem virksomheder og med videninstitutioner (GTS’er, universiteter og øvrige videregående uddannelsesinstitutioner) samt øvrige aktører
 • bliver tilrettelagt og gennemført i koordination med lokale, regionale og statslige aktører og ordninger
 • understøtter grænseoverskridende innovationssamarbejde
 • bliver tilrettelagt under hensyntagen til relevante nationale strategier, tiltag mv.
 • har et særligt fokus på grøn og digital omstilling. 

Under Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2023-2024 kunne klyngeorganisationer søge støtte til disse aktiviteter:

 • Samarbejdsprojekter: Aktiviteter, der skal udvikle nye produkter, processer, forretningsmodeller, organisationsformer, markedsføringsmetoder eller anden virksomhedsudvikling.
 • Videnspredning og matchmaking: Aktiviteter, der skal formidle viden, etablere relationer og bygge bro mellem virksomheder, offentlige aktører, videninstitutioner og øvrige relevante aktører.
 • Internationalisering: Aktiviteter, der skaber dialog og samarbejde med klyngeorganisationer, virksomheder og forsknings- og videninstitutioner m.fl. i udlandet.

Målgruppe

Indsatsens målgruppe er:

 • SMV’er, der allerede er innovationsaktive.
 • SMV’er, der endnu ikke har innovationsaktiviteter, og hvor indsatsen kan løfte innovationsniveauet.
 • Iværksættere med CVR-nummer, herunder samarbejde mellem iværksættere, etablerede virksomheder og videninstitutioner

Indsatsen finansieredes med 100 mio. kr. fra Regionalfonden, samt 60 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler.

Ansøgere kunne søge regionalfondsmidler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men ansøgere kunne ikke alene søge decentrale erhvervsfremmemidler.

Tilskuddet fra Regionalfonden kunne maksimalt udgøre 40 pct. af de godkendte støtteberettigede udgifter, dog op til 60 pct. i Region Sjælland. 

Tilskuddet fra de decentrale erhvervsfremmemidler kunne maksimalt udgøre 25 pct. af de godkendte støtteberettigede udgifter.

Den øvrige finansiering forventedes at komme fra partnerne i projektet, men kunne også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.  

Aktiviteter, som udgør statsstøtte, skulle håndteres som de minimis-støtte. 

Ansøgninger bliver vurderet og scoret ud fra fem kriterier:

 • A: Effektkæde - Innovation og styrkepositioner
 • B: Virksomhedernes behov og engagement
 • C: Partnerskab og samarbejde
 • D: Lokal og regional forankring
 • E: Forenkling

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet. 

NB! Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses ambition, at der som udgangspunkt fortsat finansieres én effektiv klyngeindsats inden for hvert erhvervs- og teknologiområde. Bestyrelsen kan derfor justere og skalere i de ansøgte beløb og vil på baggrund af point-scoringen foretage tværgående vurderinger af, hvordan midlerne fordeles mest hensigtsmæssigt. 

Ansøgninger til klyngeindsatsen skulle ligge inden for rammerne af Regionalfondens prioritet 1, indsatsområde 1.1, om mere forskning og innovation i danske SMV'er.

Ansøgningsfristen var 30. maj 2022 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på mødet den 20. september 2022.

Informationsmøde 

Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afholdte informationsmøde som webinar 4. april 2022 kl. 10.00 - 12.00.

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Billede af Line Nikolajsen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2023-2024.

Line Kjær Nikolajsen

Email: linnik@erst.dk

Telefon: 3529 1414