2021-2027: Kommunikation og brug af logoer

Hvis jeres projekt får tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling i 2021-2027, skal I være opmærksomme på, at der medfølger en informationsforpligtelse. Her på siden kan I læse om kravene til projekter, der får EU-støtte.

  • Opdateret 27. april 2023
EU-logo 2021-2027

Her på siden kan I læse om kommunikationsforpligtelsen for projekter, der får EU-støtte i 2021-2027. 

Vi anbefaler, at I sætter jer godt ind i kravene. Manglende overholdelse kan medføre, at op til tre pct. af jeres EU-støtte bliver annulleret.

Krav i 2021-2027

Tilsagnsmodtager og projektets økonomiske partnere har ansvaret for, at der er EU-logo på alle trykte og elektroniske udgivelser samt informations- og markedsføringsmaterialer. Det gælder eksempelvis: 

  • Præsentationsmateriale 
  • Hjemmeside, inkl. mobilversion 
  • Sociale medier 
  • Mailsignaturer 
  • Publikationer 
  • Pressemeddelelser 
  • Deltagerbeviser 
  • Roll-ups 
  • Videoer 

EU-logoet skal være tydeligt gengivet sammen med teksten ”Medfinansieret af den Europæiske Union”. Vær opmærksom på, at EU-logoet altid skal have mindst samme højde eller bredde som det største af eventuelle andre logoer.

Projektbeskrivelse på hjemmeside

I skal lave en beskrivelse af projektet, som skal ligge på projekthjemmesiden i hele projektperioden. Hvis projektet ikke har en decideret projekthjemmeside, skal projektbeskrivelsen ligge på en særlig projektside på tilsagnsmodtagers hjemmeside.

I projektbeskrivelsen skal I fremhæve EU-støtten, og EU-logoet skal også fremgå på siden.   

Plakat

Tilsagnsmodtager og alle projektets økonomiske partnere skal opsætte mindst én plakat med beskrivelse af projektet og det økonomiske tilskud fra EU. Plakaten skal minimum have A3-størrelse eller være en elektronisk løsning i samme størrelse, fx på en skærm, og den skal placeres et klart og synligt sted, fx ved indgangen til en bygning. 

EU-Kommissionen har lavet en online plakatskabelon, som vi anbefaler projekter at bruge. I skabelonen skal I blot indtaste projektets titel, en kort beskrivelse, projektperiode samt samlet budget og EU-medfinansiering for at generere en plakat.

Varige skilte og plader

Hvis jeres projekt indebærer EU-støtte til varigt udstyr, anlæg, maskiner og lignende gælder særlige regler. Virksomheder, der får EU-støtte på mere end 500.000 EUR skal sætte et varigt skilt eller en plade op, der viser EU-logoet. 

Kontakt jeres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen, hvis det er relevant for jeres projekt.

Projekter af særlig strategisk betydning og store projekter med samlede omkostninger over 10 mio. EUR skal gennemføre et kommunikationsarrangement eller en kommunikationsaktivitet. Projekter skal inddrage EU-Kommissionen og Erhvervsstyrelsen rettidigt og gerne senest tre måneder før forventet afvikling. 

I de danske EU-programmer er de lokale erhvervsfyrtårne udpeget som projekter af særlig strategisk betydning. Forpligtelsen til at gennemføre et arrangement eller en aktivitet gælder dermed for erhvervsfyrtårnene og desuden for projekter, hvis samlede omkostninger overstiger 10 mio. EUR.

EU-Kommissionen har lavet en guide om kommunikationsforpligtelsen for projekter af særlig strategisk betydning og store projekter med samlede omkostninger over 10 mio. EUR. 

I skal kunne dokumentere, at I har anvendt EU-logo under gennemførelsen af projektet. Det kan fx ske ved at gemme eksemplarer af publikationer og lave skærmdumps af hjemmesider. 

Læs mere om dokumentation i afsnittet "Kontrol af projektet og opbevaring af dokumentation" i vejledningen om støtteberettigelse. I vejledningen kan I også finde mere information om jeres informationsforpligtelse.