Smart Spildevand

Projektinformation

 • Startdato

  20.04.2015
 • Slutdato

  31.03.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  9.594.720
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.797.360
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ressourceeffektive byer
 • Støttemodtagerens navn

  Kolding Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  6000
 • Partnere

  Kolding Spildevand A/S

Projektresumé

Projektet "Smart Spildevand" - også kaldet "Klimavand" - består i at kombinere smarte alternative løsninger for vandafstrømning med byudvikling og rekreative tiltag.
Projektet er et samarbejde mellem Kolding Kommune og BlueKolding.

Projektet vil arbejde med en høj grad af borgerinvolvering/formidling af klimasikring i bymæssige områder.

Dette vil man gøre på en ny måde inden for rammen af by-udviklingsstrategien. Der kan skabes smarte løsninger som kombinerer anlæg for terrænbaseret afstrømning af overfladevand med rekreative formål, som fx skaterbane, vandeksperimentarium eller gangpassager, der samtidig indeholder formidling af klimasikring, og formidling af energibesparelse ved at undgå traditionel pumpning af overfladevandet.

Indsatsen omfatter 3 indsatser:

 • Kolding Slotsø/Vifdam området,
 • Brændkærområdet 
 • En integreret formidlingsindsats

Indsatsen for Kolding Slotsø/Vifdam området har som mål at aflaste kloaksystemet og dermed pumpestationen for så meget overfladevand som muligt. Herudover er målet at mindske påvirkning af vandmiljøet og skabe en højere sikkerhed mod oversvømmelsesrisiko. Overfladevandet i den indre by, Kolding Slotsø/Vifdam og Kolding Bypark, skal styres helt uden om det traditionelle afløbssystem og afledes via terrænbaserede løsninger. Herved opnås efter det oplyste en klimasikring, da oversvømmelseshyppigheden/-risikoen fra kloaksystemet vil mindskes. Overfladevandet skal ledes fra ved hjælp af 2 automatiske spjældsystemer, som kobles op på Blue Koldings overordnede styringssystem. Indsatsen ønsker at tilføje en intelligent styringsmulighed efter vejrradarsystemet fra DMI. Dette skal gøres ved at udvikle og opstille en edb-model.

Indsatsen for Brændkærområdet har som mål at etablere et lille vandløb, sådan at overfladevandet ledes fra et bebygget område og ned til naturområdet, der har afløb til Kolding Fjord. Dette vil aflaste den centrale pumpestation, der leder vandet videre til centralrenseanlægget. Overfladevandet skal adskilles fra det øvrige spildevand. Indsatsen vil teste denne idé ved hjælp af en opstillet edb-model, inden vandløbet realiseres.

Det vil være en samfundsøkonomisk gevinst at tænke i alternative og billige terrænbaserede løsninger i forbindelse med klimasikring og energibesparelser i forhold til at skulle udføre traditionel separering af kloaksystemet.

Den integrerede formidlingsindsats indeholder årlige arrangementer, der skal forbinde bæredygtighedsaktiviteter sammen. Arrangementerne er primært målrettet borgere og andre kommuner. Formålet et at synliggøre for andre kommuner hvordan borgere kan involveres i hvordan deres by kan blive mere bæredygtig, hvordan borgerne kan bidrage til dette. Kommunen vil også bidrage med det bæredygtighedselement som den selv brænder for.