Udvikling af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS)

Frem til den 31. august 2023 havde indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling åbent for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre indsatser, som understøtter udviklingen af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS).

Aktiviteter skulle gennemføres i Nordjylland og/eller Sydjylland.

 • Opdateret 31. august 2023
Lukket

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Udvikling af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS)

 • Målgruppe

  Små, mellemstore og store virksomheder, offentlige aktører, klynger, GTS’er,

  viden- og uddannelses-

  institutioner, konsortier eller partnerskaber samt andre relevante aktører

 • Finansiering

  190 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling

 • Projektperiode

  3 år

 • Ansøgningsperiode

  27. april 2023 til 31. august 2023 kl. 12.00

Ansøg

Baggrund

Med klimamålet om 70 procent CO2-reduktion i 2030 og regeringens fremrykning af målet om dansk klimaneutralitet til 2045 står Danmark står derfor foran en ambitiøs udbygning af grøn energi og udvikling af fremtidens grønne teknologier til opsamling, anvendelse og lagring af CO2 (CCUS). Men det er nødvendigt at gøre CCUS-teknologierne skalérbare og accelerere udbygningen af CO2-infrastrukturen, hvis CCUS skal bidrage til at indfri de nationale klimamål og afbøde de negative beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved den grønne omstilling.

Derfor har en bred forligskreds med aftale om En køreplan for fangst, transport og lagring af CO2 besluttet at afsætte 190 mio. kr. til udviklingen af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring fra Fonden for Retfærdig Omstilling. I forlængelse af Aftale om en køreplan for fangst, transport og lagring af CO2 er der nedsat klyngesamarbejder i alle danske landsdele, som undersøger muligheder, behov og omkostninger for etablering af infrastruktur til transport og mellemlagring af CO2. Klyngeanbefalingerne understreger blandt andet behovet for finansiering af forskning og udvikling, før skalering af fangstteknologierne er mulig.

Danske virksomheder har gode muligheder for at opnå en styrkeposition i et voksende marked for CCUS-teknologier gennem udvikling af økonomisk bæredygtige og skalerbare løsninger. Det skyldes, at der er adgang til en række forskellige aktører på tværs af hele forsyningskæden i relaterede sektorer som vedvarende energiproduktion, grøn brint, Power-to-X og produktion af grønne brændstoffer til lastbiler, skibsfart og luftfart samt lagringsmuligheder i den danske undergrund. Men der er behov for udvikling af SMV-økosystemet, så danske SMV’er kan levere komponenter til CCUS, og alle dele af den samlede værdikæde kommer på plads. 
  
Med investeringen i nye, grønne teknologier stiger behovet for at få opdateret arbejdsstyrkens kompetencer tilsvarende. Kompetencerettede tiltag er derfor nødvendige. Tiltagene skal sikre de nødvendige kompetencer til at betjene de nye, grønne løsninger. Og samtidig skal de bidrage til, at de mennesker, der i dag er i beskæftigelse i fx olie- og gasfelterne i Nordsøen, kan overgå til de nye industrier, herunder drift, vedligeholdelse og servicering af de nye CCS-anlæg, og dermed undgår at falde ud af arbejdsmarkedet. 

På den baggrund indkaldte indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling projektansøgninger til indsatser, der understøtter videreudviklingen af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS).

Annoncering: Udvikling af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS)

Det overordnede formål med indsatsen er udvikling af lokale værdikæder for CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS).

Indsatsen skal understøtte arbejdet med at identificere og løse barrierer og flaskehalse ved etablering af en CCUS-infrastruktur i Danmark, herunder også bygge- og anlægsarbejde, der er relateret til at skabe forudsætninger for en CCUS-infrastruktur.  

Endelig kan understøttende kompetencerettede tiltag, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere, støttes med indsatsen. Kompetencerettede tiltag skal dog kombineres med andre aktiviteter og kan dermed ikke stå alene.

Projekter kan fx søge støtte til:

 • Bygge- og anlægsinvesteringer
 • Investeringer i forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • Forprojekter: Feasibility studies, proof-of-principle 
 • Kompetencerettede tiltag 

Målgruppe

Ansøgere kan være både små, mellemstore og store virksomheder, gerne i samarbejde med GTS'er, viden- og uddannelsesinstitutioner, klynger og organisationer med viden om udvikling på området m.m. 

Store virksomheder kan ikke søge støtte til produktive investeringer, men vil kunne deltage i fx forsknings- og udviklingsaktiviteter, forprojekter, kompetencerettede tiltag m.v.

Indsatsen vil blive finansieret med op til i alt 190 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling. 

Den samlede støtteprocent kan maksimalt udgøre 40 pct. Støtteprocenten vil afhænge af, hvilken statsstøtteløsning det enkelte projekt vælger. I kan læse mere om statsstøtteløsningerne i annonceringsmaterialet.

Projektets øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra tre kriterier:

A: Formål og effekt
B: Gennemførlighed
C: Forenkling, organisering og partnerskab

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet. 

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af prioriteten om udvikling af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS) i programmet for Fonden for Retfærdig Omstilling.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver MitID Erhverv).

Ansøgningsfristen var 31. august 2023 kl. 12.00. Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling forventer at behandle ansøgninger i oktober 2023.

Informationsmøde

Sekretariatet holdt informationsmøde som webinar den 4. maj 2023. Derudover blev der afholdt et fælles webinar om ændringer af forudsætninger i denne ansøgningsrunde og de to andre annonceringer under Fonden for Retfærdig Omstilling mandag den 12. juni 2023.

Se spørgsmål og svar (pdf)

Se præsentation (pdf)

Se præsentation om ændrede forudsætninger (pdf)

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere omUdvikling af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS).

Jakob Gyldendorf Holt

Email: jakhol@erst.dk

Telefon: 3529 1204

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere omUdvikling af lokale værdikæder for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS).

Torben Juul Classen

Email: torcla@erst.dk

Telefon: 3529 1772