2: Opstart

Når jeres projekt er godkendt, kan I gå i gang. Læs her om muligheden for opstartsmøde, og find materiale, der hjælper jer til en god start på projektet. Materialet er til projekter, der får støtte i 2021-2027.

 • Opdateret 3. juni 2024

Opstartsmøde

Når jeres ansøgning er accepteret, inviterer Erhvervsstyrelsen jer til et opstartsmøde for projektet. Forud for mødet får I at vide, hvor meget EU-tilskud jeres projekt maksimalt kan få, og I får også de vilkår, som vil være gældende for jeres projekt.

Inden opstartsmødet skal I læse tilsagnet og vilkårene godt igennem. Erhvervsstyrelsens erfaring er, at det betaler sig for projekter at være grundigt forberedte. Derfor anbefaler vi også, at alle projekter tager både en regnskabsmedarbejder og en medarbejder med faglig indsigt i projektets indhold, fx en projektleder, med til opstartsmødet.

På mødet får I gennemgået krav til både indhold og regnskabsaflæggelse, og I vil møde jeres sagsbehandler.

I er økonomisk partner, hvis I har udgifter, der indgår i projektregnskabet, fx lønudgifter eller udgifter til ekstern konsulentbistand.

Eksempler på økonomiske partnere

 • En virksomhed/institution er med i planlægningen og gennemførelsen af et projekt.
 • En virksomhed er med i et projekt alene med henblik på udvikling af selve virksomheden.
 • En iværksætter er på vej til at etablere virksomhed i et projekt.
 • En virksomhed/institution er med i et projekt, fordi en eller flere af virksomhedens ansatte deltager i et kompetenceudviklingsforløb i projektet.

Særlige dokumentationskrav for økonomiske partnere

Som økonomisk partner skal I leve op til bestemte dokumentationskrav. Det gælder både, når udgifter vedrører lønninger til dig selv eller dine medarbejdere, og når I køber varer eller ydelser hos en ekstern leverandør. Hvis jeres dokumentation ikke lever op til kravene, risikerer I, at udgiften ikke kan godkendes.
I kan læse mere om kravene i vejledningen om støtteberettigelse, særligt i afsnittene om:

 • Løn og underhold 
 • Udgifter til eksterne

Som økonomisk partner, skal i underskrive en partnererklæring eller have modtaget en orientering fra tilsagnsmodtager. Partnererklæringen skal underskrives af den eller de tegningsberettigede. I finder mere information i vejledningen om opfyldelse af oplysningspligt over for økonomiske partnere.

To gange årligt skal I sende en afrapportering til Erhvervsstyrelsen via Projektrapporteringsværktøjet PRV.

I skal opgøre afrapporteringen på de opgørelsestidspunkter, som fremgår af jeres tilsagn.

Afrapporteringens to primære formål

Løbende opfølgning på, om projektets aktiviteter gennemføres som planlagt og skaber de forventede output og resultater.
Udgør udgiftsgrundlag for udbetaling af EU-tilskuddet til projektet.

Det er vigtigt, at afrapporteringen er fyldestgørende og korrekt.

Alle projekter, der får EU-tilskud, skal bruge Erhvervsstyrelsens projektrapporteringsværktøj PRV.

PRV bruges til at:

 • Registrere økonomiske partnere og statsstøttemodtagere
 • Registrere projektets indikatorer og afholdte udgifter
 • Se og indsende projektbudgetter, afrapporteringer, perioderegnskaber, slutregnskab, slutrapporter, regnskabsmateriale, evalueringsoplysninger m.v.

I PRV kan I under hver app downloade en vejledning ved at trykke på knappen "vejledning".

Support

Kontakt vores support, hvis I har brug for hjælp til PRV Light:

Email: prv-support@erst.dk

Telefon: 3529 1716

Når I modtager tilskud fra EU’s Regionalfond, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling til et projekt, skal I være opmærksomme på, at der følger en informationsforpligtelse med.
Informationsforpligtelsen betyder, at projektets tilsagnsmodtager og økonomiske partnere skal bruge relevante logoer på alt kommunikationsmateriale om projektet.

Det gælder fx:

 • Præsentationsmateriale
 • Hjemmesider og sociale medier
 • Signaturer i mails
 • Publikationer
 • Pressemeddelelser
 • Deltagerbeviser

Undervejs i projektforløbet skal der desuden være en projektbeskrivelse på projektets hjemmeside eller på en anden relevant hjemmeside. Beskrivelsen skal stå i et rimeligt forhold til tilskuddets størrelse og omfatte projektets mål, det forventede output og fremhæve den økonomiske støtte fra fondene.

Startpakke med relevante dokumenter

Hent en startpakke med alle vigtige dokumenter og vejledninger til brug i projekter med midler fra EU's Regionalfond, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling.

Regelsamling

Vi har samlet de regler, I bør kende, når I gennemfører et EU-støttet projekt.

Kontakt

Kontakt Decentral Erhvervsfremme i Erhvervsstyrelsen, hvis I vil vide mere om opstart af projekter med EU-midler.

Telefon: 3529 1700

Email: de@erst.dk