Et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne

Frem til den 24. august 2023 havde indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling åbent for ansøgninger fra projekter, der vil gennemføre indsatser, som understøtter videreudviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne i Nordjylland og Sydjylland.

 • Opdateret 9. oktober 2023
Lukket

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne

 • Målgruppe

  Eksisterende konsortier eller nye tilsvarende samarbejder mellem relevante aktører, fx private virksomheder, videninstitutioner, klynger, erhvervshuse og andre offentlige og private parter

 • Finansiering

  100 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling

 • Projektperiode

  3 år

 • Ansøgningsperiode

  9. maj 2023 til 24. august 2023 kl. 12.00

Ansøg

Baggrund

Regeringen har fremrykket målet om dansk klimaneutralitet til 2045, og dermed står Danmark over for en stor omstillingsproces. Nordjylland og Sydjylland forventes at blive særligt påvirkede af omstillingsprocessen, og derfor skal der investeres i nye, grønne teknologier og kompetenceudvikling for at bibeholde vækst og arbejdspladser i de to landsdele. De lokale erhvervsfyrtårne i Nordjylland og Sydjylland kan - med deres fokus på henholdsvis CO2-fangst, -lagring og -anvendelse (CCUS) samt grønne teknologier og sektorkobling - bidrage til at afbøde de negative virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi.

Udviklingen af erhvervsfyrtårnene kræver et langsigtet engagement og samarbejde. I august 2022 blev der indgået partnerskabsaftaler for alle erhvervsfyrtårne mellem en række ministerier, de lokale konsortier bag fyrtårnene, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og bestyrelserne for de tværkommunale erhvervshuse. De enkelte partnerskabsaftaler består af en strategi for udviklingen af erhvervsfyrtårnet med vision og sigtelinjer for arbejdet frem mod 2025 samt en handlingsplan, der beskriver de aktiviteter, som partnerskabet er enige om at igangsætte for at understøtte den langsigtede udvikling af erhvervsfyrtårnet. 

Visionen for det nordjyske erhvervsfyrtårn er, at Nordjylland skal være en international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv. Ambitionen er at fange, anvende eller lagre CO2 og at producere fremtidens grønne brændstoffer og andre produkter med indfanget CO2 og brint. Visionen for det sydjyske erhvervsfyrtårn er at gøre Sydjylland til en grøn energimetropol gennem udvikling, test og demonstration af fremtidens grønne teknologier og sektorkoblingsløsninger, herunder Power-to-X og integrerede energisystemer.

På den baggrund indkalder Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling nu ansøgninger, der understøtter videreudviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne i Nordjylland og Sydjylland.

Kommende indsatser bør både understøtte vision og sigtelinjer i partnerskabsaftalerne for erhvervsfyrtårnene og sandsynliggøre, at indsatserne bidrager til en klimaneutral økonomi i 2045. Endelig bør ansøgninger koordineres med aktiviteter i regi af de to erhvervsfyrtårnsannonceringer fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og andre relevante indsatser.

Annoncering: Et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne

Det overordnede formål med indsatsen er at understøtte videreudviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne i Nordjylland og Sydjylland.

Ansøgere kan søge støtte til indsatser for fangst, lagring og anvendelse af CO2 samt til forskning, udvikling og viden inden for sektorkobling af grønne løsninger. Ansøgere kan også søge støtte til kompetencerettede tiltag for personer, der allerede er på arbejdsmarkedet, men som har behov for nye kompetencer for at kunne udvikle, installere og servicere de nye, grønne løsninger. Komptencerettede tiltag skal dog kombineres med andre aktiviteter og kan dermed ikke stå alene.

Projekter kan fx søge støtte til:

 • Rådgivning
 • Bygge- og anlægsinvesteringer
 • Forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • Kompetencerettede tiltag
 • Forprojekter (feasibility studies, proof-of-principle)

Målgruppe

Ansøgere kan være nye såvel som eksisterende operatører og andre partnere i nuværende konsortier for erhvervsfyrtårnene i Nordjylland og Sydjylland.

Aktører i regi af et nyt konsortium eller en anden samarbejdskonstruktion kan også søge om midler. Aktører kan fx være små, mellemstore og store virksomheder samt viden- og uddannelsesinstitutioner, klynger, erhvervshuse og kommuner. 

Indsatsen vil blive finansieret med op til i alt 100 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling. 

Den samlede støtteprocent kan maksimalt udgøre 50 pct. Støtteprocenten vil afhænge af, hvilken statsstøtteløsning det enkelte projekt vælger. I kan læse mere om statsstøtteløsningerne i annonceringsmaterialet.

Projektets øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra fire kriterier:

A: Bidrag til at håndtere virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi samt realisering af formålet med erhvervsfyrtårnet, herunder vision og sigtelinjer

B: Sammenhæng til nuværende aktiviteter og koordinering med relevante aktører samt forenkling

C: Privat engagement og fokus på virksomhedernes behov

D: Partnerskab, lokal forankring og governance

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet. 

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af prioriteten om et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne i programmet for Fonden for Retfærdig Omstilling. 

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver MitID Erhverv).

Ansøgningsfristen var 24. august 2023 kl. 12.00. Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling forventer at behandle ansøgninger i november 2023.

Informationsmøde

Sekretariatet holdt informationsmøde som webinar den 16. maj 2023. Derudover blev der afholdt et fælles webinar om ændringer af forudsætninger i denne ansøgningsrunde og de to andre annonceringer under Fonden for Retfærdig Omstilling mandag den 12. juni 2023.

Se spørgsmål og svar (pdf)

Se præsentation (pdf)

Se præsentation om ændrede forudsætninger (pdf)

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Merete Woltmann

Kontakt

Kontakt os, hvis du vide mere om Et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne.

Merete Woltmann

Email: hanwol@erst.dk

Telefon: 3529 1702

Kontakt

Kontakt os, hvis du vide mere om Et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne.

Ida Elisabeth Otte Bøtker

Email: idabot@erst.dk

Telefon: 3529 1281