Genannoncering: Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse

Frem til den 11. november 2024 kl. 12.00 har Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling åbent for ansøgninger til “Genannoncering: Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse”. Med ansøgningsrunden vil indstillingsudvalget støtte forskning og udvikling, herunder demonstrationsprojekter samt forprojekter inkl. ekstern rådgivning og analyser. Dertil ønskes der støttet kompetencerettede tiltag med mere.
Der er afsat i alt 158,4 mio. kr. til indsatsen. Der skal søges mindst 5 mio. kr., og der kan maksimalt søges 50 mio. kr. Projekter, der alene omhandler kompetencerettede tiltag, skal minimum søge om 2,5 mio. kr.
Aktiviteter skal gennemføres i Nordjylland og/eller Sydjylland.

 • Opdateret 27. juni 2024
Åben

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse 

 • Finansiering

  158,4 mio. kr.

 • Målgruppe

  Primært små, mellemstore og store virksomheder, men også andre 
  relevante aktører indenfor brun bioraffinering fx forskningsinstitutioner, 
  GTS’er og udbydere af uformelle og formelle uddannelsesforløb fx videns- og uddannelses-
  institutioner, udbydere af efteruddannelse samt klynger 
  og andre konsortier eller partnerskaber.

 • Projektperiode

  Op  til tre år.

 • Ansøgningsperiode

  Den 27. juni 2024 til 11. november 2024 kl. 12.00 

Ansøg

Baggrund

I det politiske grundlag for Danmarks regering, Ansvar for Danmark (2022)[1], fremrykkes målet om dansk klimaneutralitet til 2045. Dermed står Danmark over for en stor omstillingsproces, og for at nå målet er der behov for at udvikle og implementere nye teknologier, som muliggør væsentlige reduktioner af udledningen af drivhusgasser. Her anses brun bioraffinering såsom pyrolyse som en central teknologi, der ved brug af rest- og affaldsprodukter fra landbrug og affaldssektoren som fx gylle, halm, spildevandsslam og restfibre fra biogasproduktion kan levere grøn energi og lagre en stor del af kulstoffet i jorden, så det ikke slipper ud i atmosfæren.  

Pyrolyse er udpeget af FN’s Klimapanel IPCC til at have et stort potentiale til at sænke verdens CO2e-udledning. Pyrolyseolie og pyrolysegas kan erstatte fossil olie og derved fungere som bæredygtigt brændstof til fx fly, mens biokullet kan binde kulstof fra den oprindelige biomasse over lang tid. Biokul kan fx oplagres eller anvendes i beton, hvilket bidrager til at reducere koncentrationen af CO2 i atmosfæren (også kaldet ’carbon sinks’). Klimarådet har vurderet, at udrulning af teknologien i stor skala har potentiale til at reducere Danmarks udledning af klimagasser med op til 2 mio. tons CO2 i 2030. 

Genannoncering: Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse

Annoncering

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af prioriteten om udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse i programmet for Fonden for Retfærdig Omstilling.

Ansøgning skal indsendes via (det elektroniske ansøgningsskema) (kræver MitID Erhverv).

Ansøgningsfristen er den 11. november 2024 kl. 12.00. Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling forventer at behandle ansøgninger på mødet den 1. april 2025.

Sekretariatet holder informationsmøde som webinar den 23. august 2024. 

Tilmeld dig webinaret

Drøft jeres projektidé

Ansøgere kan – forud for udarbejdelse af en egentlig ansøgning – drøfte deres projektidé med sekretariatet for Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling ved at indsende en beskrivelse af projektidéen.

Ansøgere kan rekvirere en skabelon ved kontakt til kontaktpersonerne for indsatsen (se kontaktoplysninger nedenfor).
 
I kan indsende projektidé til sekretariatet for Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling på mail til de@erst.dk senest den 17. september 2024.

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en startpakke med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Lis Pedersen

Kontakt

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Lis Pedersen 
Email: LiPede@erst.dk
Telefon: 3529 1209

Stine Højrup Ludvigsen

Kontakt

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Stine Højrup Ludvigsen
Email: StiLud@erst.dk
Telefon: 3529 1211

Grundet ferie kan der ikke påregnes besvarelse af annonceringsspecifikke spørgsmål i uge 28-30. Vi vil naturligvis forsøge at besvare henvendelser. Ved spørgsmål i denne periode kan du henvende dig til de@erst.dk, og evt. bede om at blive viderestillet til en medarbejder i DE Grøn Omstilling.