Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse

Frem til den 29. august 2023 havde indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling åbent for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre indsatser, som understøtter videreudviklingen af brun bioraffinering såsom pyrolyse.

Aktiviteterne skulle gennemføres i Nordjylland og/eller Sydjylland.

 • Opdateret 29. august 2023
Lukket

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse

 • Målgruppe

  Små, mellemstore og store virksomheder, offentlige aktører, klynger, GTS’er, videninstitutioner, konsortier eller partnerskaber og andre relevante aktører

 • Finansiering

  196 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling

 • Projektperiode

  3 år

 • Ansøgningsperiode

  26. april 2023 til 29. august 2023 kl. 12.00

Ansøg

Baggrund

Regeringen har fremrykket målet om dansk klimaneutralitet til 2045, og dermed står Danmark over for en stor omstillingsproces. For at nå målet er der behov for at udvikle og implementere nye teknologier, der kan biddrage til væsentlige reduktioner i udledningen af drivhusgasser.

Brun bioraffinering såsom pyrolyse anses som en central teknologi, der kan reducere CO2-udledningen og levere grøn energi. Pyrolyse er en proces, hvor nedbrydning af biomasse, fx rest- og affaldsprodukter fra landbrugs- og affaldssektoren, sker gennem opvarmning til høje temperaturer uden tilstedeværelse af ilt. I processen udskilles pyrolyseolie og -gas, som kan erstatte fossil olie og derved fungere som bæredygtigt brændstof til fx fly.

Et andet restprodukt, biokul, kan lægges i store kulstoflagre, hvor det binder CO2. Biokul kan fx oplagres eller anvendes i beton, hvilket bidrager til at reducere koncentrationen af CO2 i atmosfæren. 

Med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug har en bred forligskreds derfor besluttet at afsætte 196 mio. kr. til pyrolyse i 2023-2024 fra Fonden for Retfærdig Omstilling. Klimarådet har vurderet, at udrulning af teknologien i stor skala har potentiale til at reducere Danmarks udledning af klimagasser med op til 2 mio. tons CO2e i 2030.

Med Klimaaftale for energi og industri fra juni 2020 besluttede et bredt flertal af Folketingets partier at udbygge biogasinfrastrukturen i Danmark. Nord- og Sydjylland har gunstige forhold for at kunne blive knudepunkter for udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse, da den grundlæggende infrastruktur allerede er etableret i landsdelene. Samtidig vurderer Copenhagen Economics, at beskæftigelseseffekterne vil være størst tæt på bioraffineringsanlæggene. 

Pyrolyseteknologien er stadig i demonstrationsfasen, og det samme gør sig gældende for relaterede bioraffineringsteknologier som HydroThermal Liquefaction (HTL). Derfor er der behov for yderligere forskning og innovation på området. Det gælder både skalering og yderligere markedsmodning af teknologierne og i forhold til vurdering af klimapåvirkning og miljøeffekter af de produkter, der dannes i bioraffineringsprocessen. 

Med investeringen i nye, grønne teknologier stiger behovet for få opdateret arbejdsstyrkens kompetencer tilsvarende. Kompetencerettede tiltag er derfor nødvendige. Tiltagene skal sikre de nødvendige kompetencer til betjening af de nye grønne løsninger. Og samtidig skal de bidrage til, at mennesker, der i dag arbejder i CO2- og energitunge industrier, kan overgå til nye industrier såsom brun bioraffinering og dermed undgår at falde ud af arbejdsmarkedet.

På den baggrund indkalder indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling nu projektansøgninger, der understøtter videreudviklingen af brun bioraffinering såsom pyrolyse. Indsatsen under Fonden for Retfærdig Omstilling bliver udmøntet i forlængelse af Pyrolysepuljen 2022, der i foråret 2022 har støttet demonstrationsprojekter inden for pyrolyseteknologi i krydsfeltet mellem klimatiltag i landbruget og værdiskabelse i energisektoren.

Pyrolysepuljen 2022 er finansieret af Den Europæiske Union under NextGenerationEU-initiativet. 

Annoncering: Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse

Det overordnede formål med indsatsen er videreudvikling af teknologier inden for brun bioraffinering såsom pyrolyse. 

Indsatsen kan fx understøtte forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, herunder skalering af anlæg til bioraffinering, der bidrager til en yderligere modning af teknologierne og dermed bringer dem tættere på kommercialisering. Det er også muligt at støtte videreudvikling af relaterede teknologier inden for brun bioraffinering. 

Endelig kan supplerende kompetencerettede tiltag, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere, støttes med indsatsen. Komptencerettede tiltag skal dog kombineres med andre aktiviteter og kan dermed ikke stå alene.

Projekter kan fx søge støtte til:

 • Investeringer i forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • Forprojekter: Feasibility studies, proof-of-principle
 • Bygge- og anlægsinvesteringer
 • Kompetencerettede tiltag

Målgruppe

Ansøgere kan være både små, mellemstore og store virksomheder samt offentlige aktører og andre relevante aktører, gerne i samarbejde med fx viden- og uddannelsesinstitutioner, GTS’er, klynger m.v.

Indsatsen vil blive finansieret med op til i alt 196 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling. 

Den samlede støtteprocent kan maksimalt udgøre 40 pct. Støtteprocenten vil afhænge af, hvilken statsstøtteløsning det enkelte projekt vælger. I kan læse mere om statsstøtteløsningerne i annonceringsmaterialet.

Projektets øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra tre kriterier:

A: Formål og effekt
B: Gennemførlighed
C: Forenkling, organisering og partnerskab

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet. 

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af prioriteten om udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse i programmet for Fonden for Retfærdig Omstilling.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver MitID Erhverv).

Ansøgningsfristen var 29. august 2023 kl. 12.00. Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling forventer at behandle ansøgninger i oktober 2023.

Informationsmøde

Sekretariatet holdt informationsmøde som webinar den 2. maj 2023. Derudover blev der afholdt et fælles webinar om ændringer af forudsætninger i denne ansøgningsrunde og de to andre annonceringer under Fonden for Retfærdig Omstilling mandag den 12. juni 2023.

Se spørgsmål og svar (pdf)

Se præsentation (pdf)

Se præsentation om ændrede forudsætninger (pdf)

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Lis Pedersen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vide mere om Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse.

Lis Pedersen

Email: lipede@erst.dk

Telefon: 3529 1209

Michael Kjærgaard

Kontakt

Kontakt os, hvis du vide mere om Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse.

Michael Kjærgaard

Email: mickja@erst.dk

Telefon: 3529 1752