1: Ansøgning

En gennemtænkt projektidé og en klar effektkæde er afgørende for, at jeres projekt lykkes. Få tips og find materiale til at lave en god projektansøgning om tilskud fra EU’s Socialfond Plus, EU’s Regionalfond og Fonden for Retfærdig Omstilling i 2021-2027.

 • Opdateret 18. juni 2024

Før I går i gang med ansøgningen

En god projektansøgning starter med en gennemarbejdet projektidé. Derfor er det afgørende, at I tænker de centrale elementer i projekt igennem, inden I søger midler fra en ansøgningsrunde under EU's Regionalfond, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling. 

Vigtige overvejelser før I ansøger

 • Hvilke resultater skal projektet skabe?
 • Hvilke umiddelbare output skal der til for at opnå de ønskede resultater?
 • Hvilke aktiviteter skal der til for at opnå de ønskede output?
 • Hvordan er sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output og de forventede resultater?
 • Hvem skal være med, for at projektet kan lykkes?
 • Hvad vil det sige at være økonomisk partner?
 • Hvilke udgifter vil de planlagte aktiviteter medføre?
 • Hvilken kontoplan vil være bedst at bruge og administrere efter i projektet? 
 • Hvilke revisionsudgifter vil projektet indebære?

Erfaringer viser, at projekter, som hviler på en klar, logisk og målbar effektkæde, har langt større sandsynlighed for at lykkes og skabe målbare resultater. 
Derfor er det et krav, at I samler jeres overvejelser om, hvordan projektet virker, i en effektkæde. Effektkæden beskriver, hvordan investeringerne omsættes til konkrete projektaktiviteter, og hvordan aktiviteterne leder frem til de ønskede output og resultater.  

Effektkæden skal kunne måles ved hjælp af indikatorer, som er fastsat på forhånd i EU-programmerne og/eller i annonceringsmaterialet. Indikatorerne og måltallene skal I og Erhvervsstyrelsen bruge til at måle og vurdere, om projektets aktiviteter forløber planmæssigt og skaber de output og resultater, som var forventet. 

Hvad er en effektkæde?

En effektkæde beskriver de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i et projekt. Hvis I søger om tilskud fra EU's Regionalfond eller EU's Socialfond Plus, skal I beskrive jeres projekts effektkæde i tre led:

 • Projektets hovedaktiviteter er de vigtigste handlinger, som udføres i projektet.

Hovedaktiviteter kan fx være at screene 200 virksomheder for vækstpotentiale eller udbyde fire vejledningsforløb i iværksætteri.

 • Projektets output er de leverancer eller "produkter", som projektets aktiviteter umiddelbart skaber.

Output kan fx være 40 konkrete vækstplaner for virksomheder med stort vækstpotentiale, eller at 250 personer har deltaget i vejledningsforløb om iværksætteri.

 • Projektets efterfølgende resultater på kort og langt sigt.

Effekt i et regionalfondsprojekt kan fx være 15 nye vækstvirksomheder. I et socialfondsprojekt kan resultater på kort sigt være, at 200 personer har forbedret deres iværksætter-kompetencer, og 150 har startet egen virksomhed. Resultatet på langt sigt kan være, at 100 af virksomhederne reelt er aktive efter 2 år.

Effektkæde-grafik

I er økonomisk partner, hvis I har udgifter, der indgår i projektregnskabet, fx lønudgifter eller udgifter til ekstern konsulentbistand.
Eksempler på økonomiske partnere:

 • En virksomhed/institution er med i planlægningen og gennemførelsen af et projekt.
 • En virksomhed er med i et projekt alene med henblik på udvikling af selve virksomheden.
 • En iværksætter er på vej til at etablere virksomhed i et projekt.
 • En virksomhed/institution er med i et projekt, fordi en eller flere af virksomhedens ansatte deltager i et kompetenceudviklingsforløb i projektet.

Særlige dokumentationskrav for økonomiske partnere

Som økonomisk partner skal I leve op til bestemte dokumentationskrav. Det gælder både, når udgifter vedrører lønninger til dig selv eller dine medarbejdere, og når I køber varer eller ydelser hos en ekstern leverandør. Hvis jeres dokumentation ikke lever op til kravene, risikerer I, at udgiften ikke kan godkendes.
I kan læse mere om kravene i vejledningen om støtteberettigelse, særligt i afsnittene om:

 • Løn og underhold
 • Udgifter til eksterne

Som økonomisk partner, skal i underskrive en partnererklæring eller have modtaget en orientering fra tilsagnsmodtager. Partnererklæringen skal underskrives af den eller de tegningsberettigede. I finder mere information i vejledningen om opfyldelse af oplysningspligt over for økonomiske partnere.

I skal kende vejledningen om støtteberettigelse, når I søger tilskud fra EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond Plus. I vejledningen til støtteberettigelse kan I fx læse om kravene til dokumentation af udgifter, markedsafsøgningsregler, statsstøtte mv.

I bør læse programteksten, hvis I søger tilskud fra EU´s Regionalfond, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling. EU-programmerne indeholder detaljer, som kan have betydning for muligheden for at få støtte til jeres projekt.

Hvis I søger et hurtigt overblik, kan I læse en forkortet udgave af programmet for Socialfonden Plus eller programmet for Regionalfonden. 

Vær opmærksom på, at de forkortede udgaver ikke erstatter de fulde programmer – disse skal I stadig kende, når I ansøger om fondsmidler. 

Vi har samlet de regler, I bør kende, når I gennemfører et EU-støttet projekt.

Startpakke med relevante dokumenter

Hent en startpakke med alle vigtige dokumenter og vejledninger til projekter med midler fra Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling.

Skriv ansøgningen

Når jeres projektidé er arbejdet igennem, og I har lavet effektkæden, er I klar til at udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet bliver automatisk sendt til Erhvervsstyrelsen. Vi sender jer en kvittering for ansøgningen, så I ved, at den er modtaget. 

I kan forvente, at vi beder jer om supplerende oplysninger om jeres ansøgning.

Tilskud eller afslag?

Når I har indsendt jeres ansøgning, kontrollerer Erhvervsstyrelsen, at projektet er lovligt og inden for rammerne af EU´s Regionalfond eller Socialfond Plus og den annoncerede ansøgningsrunde. 

I vil derfor ofte opleve, at I skal svare på supplerende spørgsmål om jeres projekt. 
Herefter tager Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse stilling til jeres ansøgning. Når bestyrelsen har vurderet ansøgningen, vil I få besked om resultatet - altså om jeres projekt indstilles til tilskud eller afslag.
I skal være opmærksomme på, at EU-tilskuddet først er endeligt bevilget, når I har modtaget tilsagn om EU-tilskud.
 

Vær opmærksom på startdatoen

I kvitteringen fra os kan I læse fra hvilken dato, I tidligst kan medtage udgifter i projektregnskabet, hvis jeres ansøgning indstilles til EU-tilskud.

Hvis I starter projektet på denne dato, skal I derfor være opmærksomme på risikoen for at skulle dække alle udgifter selv, hvis jeres ansøgning får afslag. 

I skal også være opmærksomme på at overholde dokumentationskravene fra denne dato, hvis jeres projekt får tilsagn, og udgifterne skal støttes.
 

Kontakt

Kontakt Decentral Erhvervsfremme i Erhvervsstyrelsen, hvis I vil vide mere om at søge EU-midler.

Telefon: 3529 1700

Email: de@erst.dk